Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Īpašuma departaments
Adrese
Aspazijas bulvāris

Objekta adrese

Aspazijas bulvāris, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 005 9013 8001

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēts zemesgabals Aspazijas bulvārī, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 005 9013 8001, 19 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Izmantošanas veids: publiski pieejamas īslaicīgas lietošanas būves elektroskrejriteņu uzlādes stacijas (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

19 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 275,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 550,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 55,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz Aspazijas bulvāra pārbūves vai inženierkomunikāciju ierīkošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2024.gada 25.aprīlī plkst.13.30 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 27.03.2024. līdz 18.04.2024. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā;  

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.+37167012662 vai +37167026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr.+371 67012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru pārstāv Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 266,20 (divi simti sešdesmit seši euro, 20 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) robežās, valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Vecrīgas arheoloģiskais komplekss” (valsts aizsardzības Nr.2070) robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums, turpmāk – Teritorijas plānojums, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38), turpmāk – RVC AZ TIAN.

Atbilstoši Teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un RVC AZ TIAN Zemesgabals atrodas ielu teritorijā, Aspazijas bulvāra sarkanajās līnijās (I), kur atļautā izmantošana noteikta RVC AZ TIAN 2.1., 2.2., 2.3., 2.13. un 5.7. apakšnodaļā.

Teritorijas izmantošanā ievēro visu veidu aizsargjoslas un citus Zemesgabala izmantošanas aprobežojumus atbilstoši Teritorijas plānojuma grafiskās daļas plānam „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” un RVC AZ TIAN 2.17. apakšnodaļas prasībām, kā arī Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) grafiskās daļas kartei “Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi” un Saistošo noteikumu Nr.103 2.15. apakšnodaļas prasībām.

Zemesgabalam ir jānodrošina piekļūšanas noteikumi un vides pieejamība atbilstoši RVC AZ TIAN 2.6. apakšnodaļas un 3.16. apakšnodaļas prasībām.

Atbilstoši RVC AZ TIAN 13.5. apakšpunktam, visas teritorijas, ievērojot RVC AZ TIAN, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, atļauts izmantot individuālā elektrotransporta uzlādes punkta ierīkošanai.

Nomnieks ir atbildīgs par Būves būvniecību un ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta) prasībām, kā arī par Būves nojaukšanu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Nomnieks ņem vērā, ka:

- Zemesgabala tuvumā aug saglabājami koki; 

- jāiežogo būvniecības teritorijā esošo koka stumbrus ar vairogiem, kas nav zemāki par 2,5 m, lai būvniecības laikā netraumētu mizu;

- būvniecības process organizējams tā, lai pārvietojoties un izmantojot būvniecības iekārtas un mehānismus netraumētu koku vainagu, sakņu sistēmu;

- apdobēs aizliegts uzglabāt būvniecības materiālus, izvietot tehniku vai pārvietoties pa to;

- 1,5 m rādiusā ap kokiem jāievēro sakņu aizsardzība; ja rakšanas laikā tiek konstatētas koku saknes, tad visas saknes, kas vienādas-lielākas par 1 cm diametrā ir saglabājamas un kabeļi, kabeļu aizsargcaurules pieļaujas izvietot starp konstatētajām saknēm vai zem tām;

- ja īslaicīgu būvdarbu rezultātā tiek atraktas koku saknes, atsegtās koka saknes apklājamas, lai pasargātu tās no izžūšanas;

- ja tiek konstatēts, ka kokiem nepieciešams noņemt saknes, jāsazinās ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldi, lai speciālists var izvērtēt nākamos koku kopšanas, uzturēšanas pasākumus pēc būvniecības;

- Būvei jābūt RAL7022 vai RAL7039 pamattoņos, izvērtējot apkārtējās vides kontekstu, un iepriekš būvniecības dokumentācija jāsaskaņo ar Pilsētas arhitekta dienestu.

Zemesgabala konfigurācija var tikt precizēta, Iznomātājam un Nomniekam vienojoties, ja atklājas, ka Zemesgabalu nav iespējams izmantot Būves būvniecībai.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabala un Zemesgabala atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no Līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas: Inga Eglīte, tālr. +37167012662, e‑pasts: inga.eglite@riga.lv;

Edīte Vanaga, tālr. +37167037552, e‑pasts: edite.vanaga@riga.lv.