Izsoles statuss
Aktīva
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Vītolu iela 8 Rīga

Īpašuma adrese

Vītolu iela 8, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 017 2769

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 017 2015 005

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

14,60 m2

Izsoles sākumcena

2298 EUR

Izsoles solis

20 EUR

Pieteikšanās termiņš

24.01.2022.

Atsavinātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments

Tālrunis: +37125666566, +37167026307

E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Izsoles apraksts:

Izsoles sākums – 04.01.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums – 03.02.2022. plkst.13.00

Sastāvs un platība:

Garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 017 2015 005) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 017 2769) 146/1573 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas telpu grupu Nr. 006 (platība 14,60 m2)

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Nekustamais īpašums atrodas Sarkandaugavas apkaimē.

Garāžas ēka, kurā atrodas telpu grupa Nr. 006, un zemesgabals ir kopīpašums.

Piekļūšana pie nekustamā īpašuma ir nodrošināta no Vītolu ielas pa servitūta ceļu caur zemesgabalu Patversmes ielā 22 k-4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 017 2014).

Garāžas telpu grupa Nr. 006 un tai piekrītošās zemesgabala domājamās daļas ir iznomātas, nomas līguma termiņš – 04.09.2025.

Zemesgabala izmantošana:

Zemesgabals saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, kas īstenojami ar dienu, ko noteiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2).
Līdz 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 103 īstenošanas uzsākšanai ir piemērojami Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka zemesgabala atrašanos dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kur garāža, ja tā paredzēta vieglo transportlīdzekļu novietošanai, ir atļautais izmantošanas veids.

Pieteikšanās izsolei elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv līdz 24.01.2022.