SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) paziņo:

privatizācijai nodoti valstij piederoši apbūvēti zemesgabali Rencēnu ielā 7C, Rīgā, kadastra Nr.01001212567 (ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000621409), un Rencēnu ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.01001212667 (ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000621420). Pirmpirkuma tiesīgās personas – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kompānija Avotiņi”, SIA “Schenker” un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Mono”.

Prasījumi, kas attiecas uz minētajiem zemesgabaliem, piesakāmi Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par privatizējamajiem zemesgabaliem saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis uzziņām 67021444.

Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni apskatāmi Possessor mājaslapā http://www.possessor.gov.lv sadaļā Darbības jomas/ Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/ Paziņojumi/ Nodoti privatizācijai.