Nekustamā īpašuma Rīgā, Kungu ielā 3, kadastra numurs 0100 001 0152, telpu ar kopējo platību 46,70 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
- līgums noslēgts ar SIA FORTA RESEARCH, reģistrācijas Nr. 50103886311.
- līguma noslēgšanas datums: 13.07.2022.
- līguma beigu termiņš: līdz 2028. gada 30. aprīlim.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Biroja telpas
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Kungu iela 3

Objekta adrese

Kungu iela 3, Rīga

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 001 0152 001

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Telpas ar kopējo platību 46,70 m2:

  1. iznomājamās telpas 31,00 m2 apmērā, t.sk.:
    • telpu grupas 003 2.stāva telpa Nr. 3  ar kopējo platību 29,50 m2;
    • telpu grupas 003 2.stāva telpas Nr. 5 domājamās daļas ar kopējo platību 1,50 m2;
  2. ēkas koplietošanas telpu domājamās daļas ar kopējo platību 15,70 m2.

Kopā ar telpām tiek iznomāta zemesgabala (kadastra Nr. 0100 001 0152) domājamā daļa 16,43 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2022. gadā t.i. 16,66 EUR/ mēnesī.)

Lietošanas mērķis - komercdarbības veikšana, biroja telpu izvietošana.

Īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā / Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

46,70 m2

Izsoles nodrošinājums

Nav

Drošības nauda

1500,00 EUR

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR  6,00 (neskaitot PVN) par telpu 1 m2 mēnesī

EUR 1,00 (neskaitot PVN) par ēkas koplietošanas telpu domājamās daļas 1 m(netiek solīta)

Izsoles solis

EUR 0,50 (neskaitot PVN) par telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis.

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Līguma Īpašuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz 30.04.2028.

Apakšnomas iespējas

Tikai ar Iznomātāja iepriekšējo rakstisku saskaņojumu.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole (pirmreizēja).

2022. gada 6.jūlijā plkst. 10.00, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā, SIA “Rīgas nami” birojā

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās - Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2022. gada 5. jūlijam plkst. 15.00.

Iznomātājs

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Objekta apskate

Kontaktpersona telpu apskatei: nekustamo īpašumu pārvaldnieks Fjodors Gubins, tālr. 67181793, mob.+37126618165

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Papildus nomnieks maksā apsaimniekošanas maksu 0,69 EUR par 1 m2 mēnesī (kopā 32,22 EUR mēnesi), nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi), sabiedriskajiem pakalpojumiem. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.