Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.17 ar kopējo platību 10,8 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts”

  • izsoles datums:  12.06.2020.;
  • tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “VASARA BŪS”, reģistrācijas numurs 40203232515,
  • nosolītā nomas maksa 320,- EUR/ mēnesī (bez PVN).

publicēts: 13.06.2020.


Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 183,76 m2 (2b, 1.st.) nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

Izsoles datums: 10.06. 2020.
Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Medu”, reģistrācijas numurs 40103954457
Nosolītā nomas maksas: 10,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).

Publicēts 11.06.2020. 


Nekustamā īpašuma būves – garāžas un autoveikala,  Maskavas  ielā 444A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 0239 004), daļas un piesaistītā zemesgabala Maskavas ielā 444C, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 0239) daļas, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „Rīgas skrūves”, reģistrācijas Nr.50203152461.
Nosolītā nomas maksa ir EUR 2014,40 (divi tūkstoši četrpadsmit euro un 40 centi) mēnesī par Nekustamo īpašumu (bez PVN).

Publicēts: 08.06.2020.


Skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 0035 0021 051) daļas – 2.stāva telpu, turpmāk – Īpašums, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „DERMA pluss”, reģistrācijas Nr.40203086130, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1,21 (viens euro un 21 cents) bez PVN par vienu m2 no iznomājamās platības mēnesī par  Īpašumu.

Publicēts: 04.06.2020.


Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala bez adreses, Ķengaraga ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 072 2185 8001), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „Media Brands”, reģistrācijas numurs 40203172606. Nosolītā nomas maksa ir EUR 858,00 (astoņi simti piecdesmit astoņi euro, 00 centi) gadā par Zemesgabalu.

Publicēts: 04.06.2020.


Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā zemesgabala bez adreses, Vecāķu prospekta rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 113 0613), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „Media Brands”, reģistrācijas numurs 40203172606. Nosolītā nomas maksa ir EUR 1320,00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro, 00 centi) gadā par Zemesgabalu.

Publicēts: 04.06.2020.


Zemesgabala Ēbelmuižas ielā 23, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 0449), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RAELIAN”, reģistrācijas Nr.40103859379. Nosolītā nomas maksa ir EUR 3891,00 (trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens euro, 00 centi) gadā par Zemesgabalu.

Publicēts: 04.06.2020.


Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Līvu laukumā, Rīgā (“N”, kuru veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 006 0064 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0100 006 0067 un 0100 006 9002 daļas), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „G & K”, reģistrācijas Nr.40003106260. Nosolītā nomas maksa ir EUR 7122,45 (septiņi tūkstoši viens simts divdesmit divi euro, 45 centi) gadā par Zemesgabalu.

Publicēts: 04.06.2020.