Izsoles rezultāti:
T1 SIA “Galerija Ekselence”, reģ. Nr. 40103850702600,00 EUR/mēn. + PVN
T2 SIA „ World of Wonders”, reģ. Nr. 40103775118550,00 EUR/mēn. + PVN
T3 SIA “AP HOLDING COMPANY”, reģ. Nr. 40103963572500,00 EUR/mēn. + PVN
T4 SIA “Galerija Ekselence”, reģ. Nr. 40103850702500,00 EUR/mēn. + PVN
T5 SIA “MCF Europe”50203531711Reģ. Nr.560,00 EUR/mēn. + PVN
T6 SIA "BBQ WAGON reģ. Nr. 40203499105740,00 EUR/mēn. + PVN
T9 SIA “Daba T”, reģ. Nr. 40203145561500,00 EUR/mēn. + PVN
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas meži"
Adrese
Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”

Objekta adrese

Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”, Ostas prospekts 11, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

0100 095 0040

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 095 0030

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Zemesgabali atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā.

Īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem – apstādījumu un dabas teritorija.

Izsoles objekta apzīmējums

Platība

Atrašanās vieta

T1

6 m2

Atpūtas alejas sākums

T2

6 m2

Atpūtas alejas sākums

T3

6 m2

Lielais Bērnu rotaļu laukums

T4

6 m2

Lielais Bērnu rotaļu laukums

T5

30 m2

Atpūtas alejas- Ostas prospekta krustojums

T6

30 m2

Atpūtas alejas- Ostas prospekta krustojums

T8

6 m2

Ostas prospekts, pie Estrādes 7.vārtiem

T9

6 m2

Pāvu ielas/Atpūtas alejas krustojums

Paredzētais izmantošanas veids:

Ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar Nolikumā norādītajām preču grupām un tirdzniecības nosacījumiem. 

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Drošības nauda

Katram no izsoles objektiem T1, T2, T3, T4, T8, T9 –  450,00 EUR (četri simti piecdesmit eiro 000 centi) (bez PVN);

Katram no izsoles objektiem T5, T6 – 500,00 EUR (pieci simti eiro 00 centi)  (bez PVN).

Drošības nauda kalpo kā Pretendenta saistību izpildes nodrošinājums izsoles nolikumā noteikto izsoles prasību ievērošanai, kā arī iemaksātā drošības nauda kļūs par Līguma saistību izpildes nodrošinājumu gadījumā, ja tiktu noslēgts Līgums.

Rekvizīti norēķiniem: vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

Katram no izsoles objektiem T1, T2, T3, T4, T8, T9 –  450,00 EUR (četri simti piecdesmit eiro 00 centi) (bez PVN);

Katram no izsoles objektiem T5, T6 – 500,00 EUR (pieci simti septiņdesmit eiro 00 centi)  (bez PVN).

Izsoles solis

Katram no izsoles objektiem T1, T2, T3, T4, T8, T9 – 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) (bez PVN)

Katram no izsoles objektiem T5, T6 – 60,00 EUR (sešdesmit eiro 00 centi) (bez PVN).

Iznomāšanas termiņš

15.04.2024.- 30.09.2024. ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz periodu no 01.10.2024. līdz 31.03.2025.

Apakšnomas iespējas

Nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole ar augšupejošu soli 2024.gada 18.martā  plkst.12:00. SIA „Rīgas meži” biroja telpās Rīgā, O. Vācieša 6, k-1

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2024.gada 13.martam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „Zemes gabalu daļu kultūras un atpūtas paka “Mežaparks” nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2024.gadā”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā

vai

klātienē vai ar pasta starpniecību darba dienās SIA „Rīgas meži” centrālajā birojā Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6 k-1, Rīga, LV-1004 slēgtā aploksnē līdz līdz 2024.gada 13.martam plkst. 16:00, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: “Izsolei „Zemes gabalu daļu kultūras un atpūtas paka “Mežaparks” nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2024.gadā”, un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu;

Iznomātājs

SIA “Rīgas meži”, atbilstoši 29.12.2017. līgumam Nr.RD -17-1043 “Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums” piešķirtajām tiesībām iznomāt kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” zemes gabalu daļas.

Objekta apskate

Objektus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Zane Pabērza, pa tālruni +37128608595 vai e-pastu: zane.paberza@rigasmezi.lv

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

  • Atbilstoši Nolikumam papildus nosolītajai nomas maksai tiek piemērota infrastruktūras uzturēšanas maksa, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis.
  • Ielu tirdzniecības vietas iekārtojumā jāņem vērā Rīgas domes 28.04.2021. saistošajos noteikumos Nr.43 “Par kārtību kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” noteiktās prasības un jāievēro  Kultūras un atpūtas parka  “Mežaparks” vienotais stils. Iekārtojums, tai skaitā uzstādītās iekārtas, iepriekš ir jāsaskaņo ar Iznomātāju. Tirdzniecības darbība atļauta ievērojot noteiktās Īpašuma platības robežas.