Juridiskā pārvalde vizē, pārbauda un izvērtē, sniedz atzinumus un juridiskas konsultācijas, sagatavo lēmumus vai dokumentu projektus par Rīgas domes normatīvo aktu, lēmumu, Rīgas domes amatpersonu rīkojumu un citu juridiska rakstura dokumentu projektiem, sekojot to atbilstībai normatīvo aktu prasībām, uzrauga institūciju, kas pilnvarotas veikt pašvaldības pasūtītāja funkcijas, pašvaldības iepirkumu organizēšanas un norises kārtību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī pārstāv Rīgas pilsētas pašvaldības intereses tiesās, valsts vai pašvaldību iestādēs.