Cena
Skatīt procesa aprakstu
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena14.00-18.00
 • OtrdienaSlēgts
 • TrešdienaSlēgts
 • Ceturtdiena14.00-18.00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību, nepieciešamības gadījumā saņemot vajadzīgo dokumentāciju no Dabas aizsardzības pārvaldes vai Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes.
  Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama.
  Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmums un/vai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja (turpmāk - Atļauja).
  Atļauja ir derīga 2 (divus) gadus no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, tad lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.
  Ja Atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, tad, pamatojoties uz jaunu iesniegumu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments apseko apstādījumus un Komisija atkārtoti izskata jautājumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu.
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta aizpildītu iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un nepieciešamos dokumentus, vai arī aizpilda koku ciršanas pieteikumu Rīgas domes portālā www.eriga.lv. Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. “Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us” (veidlapa Nr. DA_121_v1);
  2. Grafiskais materiāls ar atzīmētām cērtamo koku atrašanās vietām;
  3. Zemesgabala īpašnieka saskaņojums koku ciršanai (ja iesniedzējs nav zemesgabala īpašnieks);
  4. Ģenerālplāns, attīstības priekšlikums (M 1:500);
  5. Notariāli apliecināta pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona);
  6. Būveksperta atzinums, ka koks bojā ēku vai inženierkomunikācijas.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Komisijas lēmumu, (EUR bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, ņemot vērā Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3. pielikumā “Koeficienti zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā” minētos koeficientus (koka diametra koeficients, koka sugas koeficients, koka nociršanas iemesla koeficients, apdzīvotas vietas koeficients, koka atrašanās vietas koeficients).

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  NM reģ. Nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV87RIKO0023300005080

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja ir saņemama elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai pa pastu uz iesniegumā norādīto pasta adresi.