Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Rakstiska izsole ar augšupejošu soli
Objekta veids
Ēkas (būves)
Izsoles rīkotājs
Rīgas nami
Adrese
Vadžu iela 34
  1. ĪPAŠUMA ADRESE

Vadžu ielā 34, Rīgā

Kadastra numurs

0100 628 0043

Īpašuma sastāvs

  1. noliktavas ēka (bij. sporta zāle), kadastra apzīmējums 0100 128 2108 001, ar kopējo platību 626,3 m2;
  2. sadzīves ēka (bij. kopmītne), kadastra apzīmējums 0100 128 2108 002, ar kopējo platību 818,5 m2;
  3. biroja ēka (bij. medpunkts), kadastra apzīmējums 0100 128 2108 003, ar kopējo platību 525,7 m2

(turpmāk viss kopā – Īpašums).

Īpašuma civiltiesiskais stāvoklis

Zemesgabals - piespiedu dalītā īpašuma tiesiskās attiecības

Īpašums ir saistīts ar citam īpašniekam piederošu zemesgabalu Vadžu ielā 34 (iepriekšējā adrese: Jaunciema gatve 8a), Rīgā, kadastra numurs 0100 128 2108, ar platību 11442 m2 (turpmāk – Zemesgabals).

IZSOLES SĀKUMCENA

44800,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti euro,  00 centi).

IZSOLES SOLIS

1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro,  00 centi). Augšupejošs solis.

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

10 % apmērā no Izsoles sākumcenas – 4480,- EUR.

IZSOLES VEIDS, PIRKUMA MAKSA SAMAKSA

Ceturtā izsole ar augšupejošu soli ar tūlītēju pirkuma maksas samaksu

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ

UN VIETA

Pretendentu pieteikšanās termiņš izsolei ir 20 dienas no izsoles sākuma, kurā  pretendentam ir obligāti jāveic sekojošais:

  1. jāveic šādi maksājumi, lai būtu iespēja piedalīties izsolē:  
    1.  nodrošinājuma summa 4480,00 EUR apmērā SIA “Rīgas nami” norēķinu kontā:  Nr. LV16UNLA0040001650000, AS “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X ,
    2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, piesakoties izsolei Elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv/, lietotājam jāveic  maksājums: “Maksa par dalību izsolē”;
  2. izmantojot Elektronisko izsoļu vietni  https://izsoles.ta.gov.lv/, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

IZSOLES LAIKS UN VIETA

E-izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/

No izsoles sludinājumā norādītā sākuma datuma līdz 30. (trīsdesmitās) dienas plkst.13.00, bet ja tā iekrīt brīvdienā vai svētku dienā – līdz nākamās darba dienas plkst.13:00, ievērojot izsoles norises vietnes noteikumus: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

IZSOLES RĪKOTĀJS

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5, Rīga, LV-1050.

IZSOLES SLUDINĀJUMS,  NOLIKUMS UN PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles sludinājumu, nolikumu un pirkuma līguma projektu var iepazīties tīmekļa vietnēs: www.rigasnami.lv, www.riga.lv, https://izsoles.ta.gov.lv/.

Fotofiksācija sludinājuma pielikumā.

ĪPAŠUMA APSKATE

Kontaktpersona Īpašuma apskatei (darba dienās no plkst. 9.00- 17.00): nekustamo īpašumu pārvaldnieks Fjodors Gubins, tālr. +37166957183, mob. +37126618165.