Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, telpu grupas 002, 2.stāva nedzīvojamās telpas Nr.11 ar kopējo platību 6,5 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultāts:
- izsoles datums: 14.09.2023;
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Arkādijas ziedi”, reģistrācijas numurs 40103085552;
- nosolītā nomas maksa 7,70 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Telpas
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Centrāltirgus iela 3 k-4

Nomas objekta adrese

Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīga

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 004 0071 074

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Telpu grupas 002, 2.stāva nedzīvojamā telpa Nr.11

Īpašums, kurā atrodas nomas objekts, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas  valsts nozīmes  pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un  Īpašums atrodas Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras mantojuma objekta „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

6,5 m2

Izsoles drošības nauda

60,56 EUR

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

7,70 EUR/ m2 mēnesī + PVN

Iznomāšanas termiņš

 

20.10.2023. – 19.10.2029.

Apakšnomas iespējas

Nomniekam nav tiesību nomas objektu  nodot apakšnomā

Izsoles veids

Rakstiska izsole (pirmreizēja)

Nomas tiesību pretendentu  pieteikšanās termiņš, laiks un vieta

2023.gada 13.septembris, līdz plkst.16:00

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga

Izsoles datums, laiks un vieta

2023. gada 14. septembrī plkst. 10.30, SIA „Rīgas nami” biroja telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 4.kabinetā (Konferenču zāle).

Iznomātājs

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Objekta apskate

Kontaktpersona telpu apskatei: nekustamo īpašumu pārvaldnieks Fjodors Gubins, tālr. 66957183, mob. 26618165

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

1.  Izsoles uzvarētājam jāslēdz nomas līgums ar Iznomātāju Nolikuma pielikumā pievienotajā redakcijā. Izsoles pretendenta vai dalībnieka jebkuras prasības mainīt šos noteikumus, kā arī atteikšanās parakstīt nomas līgumu tiek uzskatītas par atteikumu atbilstoši šiem noteikumiem.

2.         Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta nosolītās nomas maksas apmērā. Iznomātājam nomas līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru nomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

3.         Papildus nomas maksai nomnieks apņemas veikt Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus, kuriem papildus tiek pievienots PVN:

3.1.     maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā tiek aprēķināta  atbilstoši iznomātajai platībai vai patēriņa mērierīču rādījumiem. Maksa par koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar Iznomātāja apstiprināto metodoloģiju;

3.2.     kompensēt Iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu saskaņā ar Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu;

3.3.     kompensēt Iznomātājam izdevumus par nomas objekta apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli nomas objekta platībai.

4.         Nomas maksu un papildu maksājumus nomnieks sāk maksāt Iznomātājam no nomas līguma spēkā stāšanās dienas.

5.         Nomas līgumā noteikto nomnieka saistību pilnīgas izpildes nodrošinājumam tiek noteikta drošības nauda viena mēneša nomas maksas kopsummas apmērā ar PVN.

6.         Nomniekam nav tiesību nodot nomas objektu apakšnomā vai slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kā rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz nomas objekta pilnīgu vai daļēju lietošanu.

7.         Nomnieks par saviem līdzekļiem veic nomas objekta pielāgošanu un aprīkošanu savas darbības nodrošināšanai.

8.         Nomniekam ir aizliegts uzsākt jebkādus remonta, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbus nomas objektā bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju un pirms ir noslēgta rakstveida vienošanās par iepriekš minēto darbu veikšanu un to izpildes kārtību.

9.         Iznomātājs neatlīdzina izdevumus, kas nomniekam rodas sakarā ar nomas līgumā noteikto tiesību izmantošanu un pienākumu izpildi. Nomnieks nesaņem nekādu atlīdzību no Iznomātāja par nomas līguma darbības laikā nomas objektā veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, t.sk., bet neaprobežojoties, tiem, kas saistīti ar nomas objekta uzturēšanu, aprīkošanu, labiekārtošanu, remontdarbiem, nomas objekta pielāgošanu nomnieka vajadzībām, izdevumiem, kas radušies, atbrīvojot nomas objektu, nomas līgumam beidzoties. Visi nomnieka nomas līguma darbības laikā veiktie izdevumi un ieguldījumi nomas objektā un tā uzturēšanā kļūst par neatņemamu nomas objekta sastāvdaļu.

10.      Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, pretendents, kas kļūst par izsoles uzvarētāju un slēdz nomas līgumu ar Iznomātāju, uzņemas risku par iespējamiem zaudējumiem, ja Īpašumu nevarēs izmantot Nolikuma 1.8.punktā noteiktajam izmantošanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt nomas līgumā noteiktās saistības, un Iznomātājs neatlīdzina nomniekam nekādus zaudējumus, ieguldījumus nomas objektā vai izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

11.      Jebkura no līgumslēdzējpusēm var vienpusēji izbeigt nomas līgumu pirms termiņa nomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.