Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Vienības gatve 117A

Objekta adrese

Vienības gatve 117A, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

0100 107 2205

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Nekustamais īpašums Vienības gatvē 117A, kadastra Nr.0100 107 2205, kas sastāv no būves, kadastra apzīmējums 0100 107 2205 001, ar platību  47,60 m2 (turpmāk  – Īpašums) un zemesgabala, kadastra apzīmējums 0100 107 2205, ar platību 1615 m2 (turpmāk – Zemesgabals), turpmāk Īpašums un Zemesgabals kopā – Nekustamais īpašums.

Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Īpašuma lietošanas veids ir “Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas”.    

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

Īpašuma platība – 47,60 m2;

Zemesgabala platība – 1615 m2.

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 1285,20 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 642,60 (bez PVN) mēnesī par Nekustamo īpašumu

Izsoles solis

EUR 64,00

Iznomāšanas termiņš

Nekustamā īpašuma nomas līgums (Līgums) ir spēkā līdz Nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma spēkā stāšanās dienai un/vai Vienības gatves pārbūves vai inženierkomunikāciju izbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

Nekustamo īpašumu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2023.gada 12.oktobrī plkst.14.00

Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 13.09.2023. līdz 05.10.2023. darba dienās (izņemot pirmdienas) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā; 

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.+37167012662 vai +37167026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. +37167012662).

Iznomātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar D. Dārziņu, tālr. +37167026004 vai e‑pastu: daiga.darzina@riga.lv, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu (turpmāk – Nomnieks), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 205,70 (divi simti pieci euro, 70 centi)  (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir 2 (divu) mēnešu nosolītā Nekustamā īpašuma nomas maksa (bez PVN), kas Nomniekam ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Nomas objekta raksturojums:

Īpašums nodrošināts ar elektroenerģijas pieslēgumu, ūdensapgādes (aukstais ūdens) un kanalizācijas BIO iekārtu, ir tualetes telpa.

Nekustamais īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM1).

Nomnieks ir atbildīgs par Nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Nekustamo īpašumu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersona:

D. Dārziņa, tālr.+37167026004,e-pasts: daiga.darzina@riga.lv