Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Īpašuma departaments
Adrese
Dzirciema iela

Objekta adrese

Dzirciema iela, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 064 0457 8003

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēta zemesgabala Dzirciema ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 064 0457 8003, 28 m² platībā (turpmāk – Zemesgabals).

Izmantošanas veids: īslaicīgas lietošanas būves tirdzniecības kioska, t.sk. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

28 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 410,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 820,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 82,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz zemesgabala, kadastra apzīmējums 0100 064 0457, plānotās izmantošanas uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2024.gada 25.aprīlī plkst.15.30

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 03.04.2024. līdz 18.04.2024. darba dienās (izņemot pirmdienās) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā;  

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.+37167012662 vai +37167026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. +37167012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru pārstāv Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 290,40 (divi simti deviņdesmit euro, 40 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts:

Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”), turpmāk – RTP, Funkcionālā zonējuma kartei Zemesgabals visā platībā atrodas dabas un apstādījumu teritorijā (DA2), kur atļautā izmantošana noteikta  saskaņā ar RTP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 2.1. un 4.9.2. apakšnodaļas prasībām.

Teritorijas izmantošanā ievēro visu veidu aizsargjoslas un citus izmantošanas aprobežojumus atbilstoši RTP grafiskās daļas kartei “Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi” un TIAN 2.15. apakšnodaļas prasībām.

Zemesgabals, kadastra apzīmējumu 0100 064 0457, iekļauts Valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo nekustamo īpašumu – publiskās ārtelpas funkcijas objekti (parki, skvēri, dārzi, laukumi un apstādījumi) sarakstā - Dzirciema un Jaunsaules ielas skvērs.

Nomnieks ir atbildīgs par Būves būvniecību un ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18.apakšpunkta un 10.punkta) prasībām, kā arī par Būves nojaukšanu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām, vai Līgumam beidzoties.

Nomniekam ir pienākums:

- saglabāt Zemesgabalu noteiktajam izmantošanas mērķim (DA2), nepārveidot zemes reljefu, neiznīcināt esošās dabas vērtības, zemsedzi, vai nepasliktināt to stāvokli;

- nodrošināt Zemesgabala uzturēšanu atbilstoši Rīgas valstspilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošo noteikumu prasībām, t.sk. nodrošināt regulāru atkritumu un kritalu savākšanu, zāles pļaušanu un aizvākšanu par saviem līdzekļiem;

- pēc nomas termiņa beigām, atbilstoši TIAN 43.4. punktam, atjaunot augsnes segu (pieberot auglīgo augsni un iesējot zāliena sēklas), kā arī veikt teritorijas sakopšana.

Nomniekam, veicot Būves novietošanu apgaismojuma tīkla aizsargjoslā, no Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus Būvniecības informācijas sistēmā.

Zemesgabala konfigurācija var tikt precizēta, Iznomātājam un Nomniekam vienojoties, ja atklājas, ka Zemesgabalu nav iespējams izmantot Būves būvniecībai.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabala un Zemesgabala atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no Līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas: Daiga Dārziņa, tālr.+37167026004, e‑pasts: daiga.darzina@riga.lv.