Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Mazās Juglas ielas rajonā

Objekta adrese

Bez adreses, Mazās Juglas ielas rajonā, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 123 0220 daļa “A”

0100 123 0749 daļa “C” un daļa “D

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēts zemesgabals bez adreses, Mazās Juglas ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100  123 0220) daļa “A”, 4777 m² platībā un neapbūvēts zemesgabals bez adreses, Mazās  Juglas ielas rajonā,  Rīgā (kadastra apzīmējums 0100  123 0749) daļa “C”, 9 m² platībā un daļa “D”, 12 m2 platībā  (turpmāk kopā – Zemesgabali).

Izmantošanas veids: īslaicīgas lietošanas būves – automazgātavas (turpmāk – Būve) būvniecība, uzturēšana un apsaimniekošana.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

4777 m2

9 m2

12 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 4000,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 8000,00 gadā (bez PVN) par Zemesgabaliem

Izsoles solis

EUR 800,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz Mazās Juglas ielas izbūves / pārbūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no zemes nomas līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalus nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2023.gada 25.maijā plkst.14.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 03.05.2023. līdz 18.05.2023. darba dienās  no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, (izņemot pirmdienās) paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā; 

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalus var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 520,30 (pieci simti divdesmit euro, 30 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabalu tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums: Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021.saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, īstenojams no 16.02.2023.), Funkcionālā zonējuma kartei, zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 123 0200 daļa “A” visā platībā atrodas jaukta centra apbūves teritorijā, savukārt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 123 0749 daļa C” un daļa “D” atrodas transporta infrastruktūras teritorijā, starp ielu sarkano līniju robežām, daļā, kur nav izbūvēta iela.

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 123 0749 ir nepieciešami pašvaldības autonomās funkcijas  gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) izpildei.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. pantu, līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 123 0220 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai šis zemesgabals tiek ierakstīts zemesgrāmatā uz Iznomātāja vārda, faktiskā valdījuma tiesību pār to īsteno Iznomātājs.  

Ja Zemesgabalos saistībā ar Būves būvniecību paredzēta koku ciršana, Nomnieks saskaņo būvniecības ieceri Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

Ja Būve atrodas tuvāk par 100 metriem no dzīvojamām ēkām vai atpūtas zonām, Būves telpām, kurās veic mehānisko transportlīdzekļu mazgāšanu un žāvēšanu, jābūt slēgtām.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabaliem un Zemesgabalu atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no Līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalus Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas: Diāna Dumbre, tālr.67026319, e‑pasts: diana.dumbre@riga.lv;

Signe Noriete, tālr. 67037577, e-pasts: signe.noriete@riga.lv