Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Atbalss iela 12

Objekta adrese

Atbalss ielā 12, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 125 0505 8001

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Neapbūvēts zemesgabals Atbalss ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 0505 8001), 1309 m² platībā.

Zemesgabala izmantošanas veids: Īslaicīgas lietošanas būves – auto stāvlaukuma, turpmāk – Būve, būvniecībai, uzturēšanai un apsaimniekošanai, dažāda veida transporta līdzekļu, tostarp būvniecības tehnikas, novietošanai, kā arī būvmateriālu un beramo materiālu uzglabāšanai.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

1309 m2

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 675,00 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 1350,00 gadā (bez PVN)

Izsoles solis

EUR 135,00

Iznomāšanas termiņš

Līdz Zemesgabala atsavināšanas līguma spēkā stāšanās dienai, ja Nomnieks nav Zemesgabala pircējs, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

Zemesgabalu nevar nodot apakšnomā vai citādā lietošanā trešajai personai bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2023.gada 25.maijā plkst.14.00

Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 03.05.2023. līdz 18.05.2023. darba dienās  no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, (izņemot pirmdienās) paredzot pieteikumu iesniegšanu:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv; dokumentus, kas iesniegti ārpus norādītā pieteikumu iesniegšanas laikā reģistrē nākamajā tuvākajā pieteikumu iesniegšanas laikā; 

- klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora personā, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.

Objekta apskate

Zemesgabalu var apskatīt dabā jebkurā laikā bez Iznomātāja piedalīšanās.

Papildus informācija

(citi11q iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas tiesību pretendents, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt zemes nomas līgumu (turpmāk – Līgums), 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas veic maksājumu EUR 326,70 (trīs simti divdesmit seši euro, 70 centi) (t.sk. PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Zemesgabala tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem.

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir puse no nosolītās gada nomas maksas (bez PVN). Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas jāsamaksā starpība starp Nodrošinājuma depozītu un Drošības naudu.

Nomas objekta raksturojums:

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) (turpmāk – RTP) Funkcionālā zonējuma kartei, Zemesgabals visā platībā atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), kur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.1. un 4.5.2.apakšnodaļas prasībām un nav pretrunā izmantošanas mērķim.

Nomnieks ir atbildīgs par Būves ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18. apakšpunkta un 10. punkta) prasībām, kā arī par Būves nojaukšanu pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām.

Nomnieks veic Zemesgabala, tam piegulošās teritorijas un Būves un žoga (ja tāds ir uzbūvēts) uzturēšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Rīgas domes saistošo noteikumu par Rīgas valstspilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu prasības.

Zemesgabala iežogošana pieļaujama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, veicot žoga kā īslaicīgas lietošanas inženierbūves būvniecību.

Nomnieks nedrīkst atsavināt vai dāvināt Būvi pirms tās atdalīšanas no Zemesgabala un Zemesgabala atbrīvošanas. Būves ieguvējs neiegūst no Līguma izrietošās Nomnieka tiesības un pienākumus.

Iznomātājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Zemesgabals ir nepieciešams Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” deleģēto uzdevumu izpildei.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Zemesgabalu Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles noteikumiem un Līguma projektu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas: Kontaktpersonas: Irēna Ščekina, tālr.67012611, e‑pasts: irena.scekina@riga.lv; Edīte Vanaga, tālr.67037552, e-pasts: edite.vanaga@riga.lv.