Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Mutiska izsole ar augšupejošu soli
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas meži"
Adrese
Esplanādes parks Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” Vērmanes dārzs

Tirdzniecības vieta

Datums

Tirgus dalībnieks

Uzvarētāja maksa par teritorijas lietošanu  EUR, bez PVN

Vērmanes dārzs

13.10.2023

SIA “Sweet Travel Latvia”

420.00

Vērmanes dārzs

14.10.2023

SIA “Sweet Travel Latvia”

420.00

Vērmanes dārzs

10.11.2023

SIA “Sweet Travel Latvia”

820.00

Vērmanes dārzs

11.11.2023

SIA “Sweet Travel Latvia”

870.00

Vērmanes dārzs

16.12.2023

SIA “Sweet Travel Latvia”

970.00

Vērmanes dārzs

17.12.2023

SIA “Sweet Travel Latvia”

1020.00

Mežaparks

21.10.2023

Sia “Sineppi”

600.00

Mežaparks

22.10.2023

Sia “Sineppi”

600.00

 

Objekti

Rīga, Vērmanes dārzs (2.pielikums)

Rīga, Esplanādes parks (3.pielikums)

Rīga, kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” (4.pielikums)

Apraksts

 

  Izsolē tiks piešķirtas tiesības organizēt īslaicīgo tirdzniecību Rīgas valstspilsētas pašvaldības apstādījumu teritorijās saskaņā ar 2. pielikumā “Tirdzniecības vietu plāns Vērmanes dārzā”, 3. pielikumā “Tirdzniecības vietu plāns Esplanādē”, 4.pielikumā “Tirdzniecības vietas kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks” (turpmāk – Mežaparks) iezīmētajām tirdzniecības vietām:

1. Vērmanes dārzs - maksimālais tirdzniecības vietu (no 2x2 m līdz  3x3 m izmērā) izvietojums -  158 metri;

2. Esplanāde - maksimālais tirdzniecības vietu (no 2x2 m  līdz 3x3 m izmērā)  izvietojums - 178 metri;

3. Mežaparks - maksimālais tirdzniecības vietu Mežaparkā (no 2x2 m līdz  3x3 m izmērā) izvietojums - 450metri.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

Izsoles mērķis ir saņemt Izsoles piedāvājumu ar augstāko maksu (par vienu dienu) augstāk noteiktajiem parkiem noteiktajos datumos (Pretendenti piedalās Izsolē, solot augstāko maksu par vienu dienu, ar iespēju pieteikt dalību uz vairākiem/visiem Nolikumā noteiktajiem datumiem, ņemot vērā, ka izsolītā nomas maksa par vienu dienu attiecas uz maksimāli pieejamo vietu skaitu katrā no parkiem):

2023. gada oktobrī, novembrī, decembrī noteiktie datumi, kuros iespējams organizēt īslaicīgo ielu tirdzniecību Vērmanes dārzā ir:

13.10.2023;

14.10.2023;

10.11.2023

11.11.2023;

15.12.2023;

16.12.2023;

17.12.2023.

2023. gada oktobrī, novembrī, decembrī noteiktie datumi, kuros iespējams organizēt īslaicīgo ielu tirdzniecību Esplanādē  ir:      

20.10.2023;

21.10.2023;

24.11.2023;

25.11.2023.

2023. gada oktobrī, novembrī, decembrī  noteiktie datumi, kuros iespējams organizēt īslaicīgo ielu tirdzniecību kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks” ir:

06.10.2023;

07.10.2023;

08.10.2023;

13.10.2023;

14.10.2023;

15.10.2023;

20.10.2023;

21.10.2023;

22.10.2023;

27.10.2023;

28.10.2023;

29.10.2023;

10.11.2023;

11.11.2023;

12.11.2023;

24.11.2023;

25.11.2023;

26.11.2023;

01.12.2023;

02.12.2023;

03.12.2023;

08.12.2023;

09.12.2023;

10.12.2023;

15.12.2023;

16.12.2023

Drošības nauda

 Līdz pieteikuma par piedalīšanos Izsolē iesniegšanai Pretendents iemaksā drošības naudu 500.00 euro (pieci simti euro 00 centi) apmērā Sabiedrības bankas kontā. Drošības nauda kalpo kā Pretendenta saistību izpildes nodrošinājums izsoles nolikumā noteikto izsoles prasību ievērošanai, kā arī iemaksātā drošības nauda kļūs par Līguma saistību izpildes nodrošinājumu gadījumā, ja tiktu noslēgts Līgums.

Rekvizīti norēķiniem: vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Izsoles sākumcena

 

Vērmanes dārzā iezīmēto tirdzniecības vietu izmantošanai īslaicīgās tirdzniecības organizēšanai izsoles sākumcena (par vienu dienu) ir 370.00 euro (Trīs simti septiņdesmit   euro un 00 centi), neieskaitot PVN;

Esplanādē iezīmēto tirdzniecības vietu izmantošanai īslaicīgās tirdzniecības organizēšanai izsoles sākumcena (par vienu dienu) ir 455. 00 euro (četri simti piecdesmit pieci euro un 00 centi), neieskaitot PVN;

Mežaparka iezīmēto tirdzniecības vietu izmantošanai īslaicīgās tirdzniecības organizēšanai izsoles sākumcena (par vienu dienu) ir 550.00 euro  (pieci  simti piecdesmit euro un 00 centi), neieskaitot PVN.

Izsoles solis

Viens izsoles solis ir 50 euro (bez PVN) pie Izsoles objekta sākumcenas

Izsoles datums, laiks un vieta

Izsole notiks 2023. gada 20.septembrī  plkst. 14:00, Rīgā, SIA “Rīgas meži” sanāksmju telpā, Ojāra Vācieša ielā 6, k-1. Izsoles dalībnieku Izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona.

Pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz elektroniski līdz 2023.gada 18.septembrim, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei “Īslaicīgās tirdzniecības organizēšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās (oktobris, novembris, decembris)”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā;

Pēc dokumentu saņemšanas pretendentam par to tiek nosūtīts paziņojums uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts elektroniskais piedāvājums.

Visi pēc nolikuma 6.1.apakšpunktā minētā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Saņemot pieteikumus, SIA “Rīgas meži” birojs tos reģistrē izsoles pieteikumu iesniegšanas secībā.

Teritoriju apskate

Teritorijas  var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku.

 Vērmanes dārzs un Esplanāde: Miralda Ranga, tālr. +37129323263, miralda.ranga@rigasmezi.lv,

Mežaparks: Zane Pabērza, tālr. +37128608595  zane.paberza@rigasmezi.lv.