Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Telpas kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Alsupes iela 9

Objekta adrese

Alsupes ielā 9, Rīgā

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

-

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 091 0054 003 008

0100 091 0290 (domājamā daļa)

0100 091 0293 (domājamā daļa)

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Nomas objekts Alsupes ielā 9, Rīgā, sastāv no:

  • darbnīcas ēkas, kadastra apzīmējums 0100 091 0054 003 (turpmāk – Ēka), daļas (telpu grupa 008) ar kopējo platību 15,50  m2 (turpmāk – Īpašums);
  • Īpašumam piesaistītajām 155/4233 domājamām daļām no zemesgabaliem bez adreses, Rīgā, kadastra apzīmējumi 0100 091 0290 un 0100 091 0293, kas atbilst 21,93 m2 (turpmāk abi kopā – Zemesgabals). 

Īpašums un Zemesgabals turpmāk kopā – Nekustamais īpašums.

Nekustamā īpašuma izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts garāžas vajadzībām, Zemesgabals tiek iznomāts Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un Ministru kabineta 12.06.2018. noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”, Īpašuma lietošanas veids ir “Garāžas telpu grupa”.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

-

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

EUR 47,12 (bez PVN)

Izsoles sākumcena

(sākuma nomas maksas apmērs)

EUR 23,56 mēnesī (bez PVN) par Nekustamo īpašumu

Izsoles solis

EUR 3,00

Iznomāšanas termiņš

6 (sešus) gadus no Nekustamā īpašuma nomas līguma (turpmāk – Līgums) spēkā stāšanās dienas.

Apakšnomas iespējas

Ir tiesības nodot iznomāto Nekustamo īpašumu vai tā daļu apakšnomā tikai ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2023.gada 12.oktobrī plkst.13.30 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

No 13.09.2023. līdz 05.10.2023. darba dienās (izņemot pirmdienas) no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:

Iznomātājs

Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050

Objekta apskate

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar A. Eibeli, tālr.+371 67037202, D. Dumbri, tālr. +37167026319 vai e‑pastu: andris.eibelis@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir 2 (divu) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas:

  • jāveic maksājums EUR 102.85 (viens simts divi euro, 85 centi) (tai skaitā PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
  • jāsamaksā Iznomātāja kontā tādu naudas summu, lai izveidotu Nodrošinājuma depozītu – 2 (divu) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), ja Nosolītāja iemaksātais drošības naudas apmērs ir nepietiekams.
  • Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Īpašums ir nodrošināts ar elektroapgādi.

Nekustamais īpašums daļēji atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1) un  transporta infrastruktūras teritorijā (TR1). Apkārtējā apbūve – vairāku dzīvokļu mājas. Piebraukšana no Brīvības ielas puses pa Mārkalnes un Alsupes ielām. Ēka ar ķieģeļu sienām un dzelzbetona pārsegumu celta 1958. gadā.

Īpašums ir saistīts ar zemesgabala Auduma ielā, Rīgā, kadastra Nr. 0100 091 0054, kopējā platība 11199 m2 (turpmāk – zemesgabals), kura īpašuma tiesības Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000097178 nostiprinātas fiziskām personām, daļu 780 m2 platībā (turpmāk – Ēkai piesaistītais zemesgabals). Starp Rīgas valstspilsētas pašvaldību kā Ēkas īpašnieku un zemesgabala īpašniekiem pastāv likumiskās zemes lietošanas tiesības uz Ēkai piesaistīto zemesgabalu.

No Līguma spēkā stāšanās dienas Nomnieks kompensē Iznomātājam Ēkai piesaistītā zemesgabala 155/4233 domājamās daļas, kas atbilst 28,56 m2, likumiskās lietošanas maksu (turpmāk – Kompensācijas maksājums) visā Līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā apmērā atbilstoši Ēkai piesaistītā zemesgabala 155/4233 domājamām daļām, ja Īpašuma un zemesgabala īpašnieki nav vienojušies par citu lietošanas maksas apmēru.

Kompensācijas maksājums par Īpašumam piesaistīto zemesgabalu atbilstoši iznomātajām daļām 2023.gadā ir EUR 22,35 (divdesmit divi euro un 35 centi), kas Nomniekam jāmaksā proporcionāli laika periodam no Līguma spēkā stāšanās dienas.   

Nomnieks ir atbildīgs par Nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē, izsoles pretendents, kas kļūst par Nosolītāju (Nomnieku) uzņemas risku par visiem iespējamiem zaudējumiem, ja Nomnieks atbilstoši savai iecerei nevarēs izmantot Līgumā noteiktajam iznomāšanas mērķim un/vai nevarēs izpildīt Līgumā noteiktās saistības. Iznomātājs šajā gadījumā neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus un izdevumus (tai skaitā, ne nepieciešamos, ne derīgos, ne greznuma izdevumus).

Ar izsoles nolikumu, tai skaitā, Līgumu var iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.

Kontaktpersonas:

A. Eibelis, tālr. +37167037202, e‑pasts: andris.eibelis@riga.lv;

D. Dumbre, tālr. +37167026319, e‑pasts: diana.dumbre@riga.lv.