24.10.2023., pamatojoties uz izsoles rezultātiem noslēgts Zemes nomas līgums par apbūves tiesību piešķiršanu un servitūta nodibināšanu. Apbūves tiesība piešķirta uz nekustamā īpašuma “Acones mežs”, Mežezeri, Salaspils pagastā, Salaspils novadā (kadastra Nr. 80310130080), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310130403 daļu 150 m2 platībā.
Nomnieks SIA “TeleTower”, reģistrācijas Nr. 40103257495.
Līguma darbības termiņš - 30 gadus no līguma abpusējas parakstīšanas.
Apbūves tiesības izmantošanas mērķis ir inženierbūves - elektronisko sakaru torņambūvniecība un ekspluatācija.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Apbūves tiesību piešķiršana
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas meži"
Adrese
Mežezeri Salaspils pagastā

Objekta adrese

Nekustamā īpašuma “Acones mežs”, Mežezeri, Salaspils pagastā, Salaspils novadā sastāvā esošās zemes vienības daļa.

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

80310130080

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

80310130403

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Izsolē tiks piešķirta zemes gabala apbūves tiesība nekustamā īpašuma “Acones mežs”, Mežezeri, Salaspils pagastā, Salaspils novadā (kadastra Nr. 80310130080), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310130403 daļā.

Zemesgabala paredzētais izmantošanas veids: inženierbūves – elektronisko sakaru torņa - būvniecība un ekspluatācija.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

150 m2

Izsoles nodrošinājums

410,00 EUR

Drošības nauda

Saskaņā ar Līguma projektā norādīto

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

410,00 EUR/mēnesī

Izsoles solis

50,00 EUR

Iznomāšanas termiņš

30 gadi

Apakšnomas iespējas

Nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Izsole notiks 2023.gada 19.jūlijā plkst. 10:30 Rīgā, SIA „Rīgas meži” biroja telpās Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6, k-1. Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 17.jūlijam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei par apbūves tiesības piešķiršanu uz SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Acones mežs”, Mežezeri, Salaspils pagastā, Salaspils novadā (kadastra Nr. 80310130080), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310130403 daļu 150 m2 platībā”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā;

vai

klātienē vai ar pasta starpniecību 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē līdz 2023. gada 17.jūlijam plkst. 17:00 O.Vācieša iela 6 ,k-1, Rīga, LV-1004, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – Īpašnieka nosaukums, norāde: “Izsolei par apbūves tiesības piešķiršanu uz SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Acones mežs”, Mežezeri, Salaspils pagastā, Salaspils novadā (kadastra Nr. 80310130080), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310130403 daļu 150 m2 platībā”; un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu.

Iznomātājs

SIA “Rīgas meži”

Objekta apskate

Kontaktpersona:

SIA “Rīgas meži”

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas galvenā speciāliste

Daiga Novicka

Tālrunis: 29191092

E-pasts: daiga.novicka@rigasmezi.lv

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv, Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai VAS Valsts Nekustamie īpašumi portālā www.vni.lv.