Domes priekšsēdētājs:

 • vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās;
 • pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;
 • bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā;
 • domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;
 • vada finanšu un administrācijas lietu komitejas darbu;
 • dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
 • ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās;
 • sagatavo izskatīšanai domes sēdes valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
 • atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
 • var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;
 • veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.