Iveta Zalpētere

Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i. - Rātslaukums 1, LV-1539
67026051
riga [at] riga.lv
 • nodrošina  normatīvo aktu, kā arī citu Domes   lēmumu,   Domes priekšsēdētāja rīkojumu  izpildi pakļautībā esošajās Pašvaldības iestādēs, Centrālās administrācijas struktūrvienībās;
 • nodrošina Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darba nepārtrauktību Domes nomaiņas gadījumā;
 • kontrolē un koordinē Pašvaldības izpilddirekciju darbu;
 • izdod Centrālās administrācijas struktūrvienību reglamentus, dod rīkojumus Pašvaldības iestāžu un Centrālās administrācijas struktūrvienību vadītājiem;
 • materiāltehniski nodrošina Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas, Rīgas pilsētas zemes komisijas un Rīgas domes Administratīvās komisijas darbību;
 • iesniedz Domei priekšlikumus par pakļautībā esošo Pašvaldības iestāžu un Centrālās administrācijas struktūrvienību, kā arī Pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu vai  likvidēšanu;
 • organizē pakļautībā esošo Pašvaldības iestāžu un Centrālās administrācijas struktūrvienību budžeta projekta priekšlikumu izstrādi un iesniedz tos Domes priekšsēdētājam;
 • sadarbojas  ar Domes pastāvīgajām komitejām, Domes pastāvīgo komiteju kontrolē esošajām  iestādēm, kā arī ar Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisiju;
 • slēdz darba līgumus Domes noteiktajos gadījumos;
 • kontrolē pamatbudžeta un speciālo budžetu līdzekļu izlietošanu pakļautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
 • izpildot tiesas spriedumu, izdod Azartspēļu un izložu likumā paredzēto pašvaldības atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās;
 • veic citus pienākumus, kas noteikti likumā „Par pašvaldībām” un Domes lēmumos;
 • Rīgas pilsētas izpilddirektors lieto zīmogu ar Rīgas pilsētas ģerboni;
 • Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks pilda Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumus Rīgas pilsētas izpilddirektora prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.
Pirmdienās
pēc iepriekšēja pieraksta
(tālrunis 67105251)
14.00-17.00 Rātslaukums 1, 428.kab.