Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvās padomes izveidošanas kārtība, mērķis un uzdevumi ir noteikti Rīgas domes 21.08.2020. iekšējos noteikumos  Nr.4 “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība”.

Padomi izveido un tās personālsastāvu un nolikumu apstiprina Rīgas pilsētas izpilddirektors kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Padomes mērķis ir veicināt pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, racionālu un ekonomiski pamatotu pašvaldības kapitālsabiedrību resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, kā arī publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu.

Padome sastāv no Latvijas Finanšu nozares asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Pārresoru koordinācijas centra un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvjiem. Padomi vada Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvis.

Padome:

  • izskata un pirms apstiprināšanas sniedz viedokli un ieteikumus par Rīgas valstspilsētas pašvaldības izstrādātajiem konceptuālo (stratēģisko) dokumentu projektiem kapitāla daļu pārvaldības jomā;
  • izskata stratēģiskus jautājumus kapitāla daļu pārvaldības jomā (pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās, dividenžu politika, kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu noteikšanas kārtība u.c.) un sniedz priekšlikumus kapitāla daļu turētāja pārstāvim par kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību.

Kontaktinformācija

Ilze Spūle - Statkus

Pārvaldes vadītāja - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, 409.kab.
Ilze.Spule-Statkus [at] riga.lv