SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Pilsētas attīstības komitejas kompetencē ir:

  • pilsētas attīstība; 
  • Rīgas attīstības plāns un Rīgas plānojums.
  • Pilsētas attīstības komitejas kontrolē ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kā arī Rīgas pilsētas Būvvalde.

Pilsētas attīstības komiteja izvērtē priekšlikumus un sniedz atzinumus par: 

  • Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas dalījumu, tā robežu grozīšanu, nosaukumu maiņu (t.sk. ielu, skvēru, parku, laukumu nosaukumu maiņu); 
  • kadastrālās vērtības zonējuma robežām; 
  • apbūves zonējumu un tā izmaiņām;  
  • satiksmes, ielu un ceļu, sabiedriskā transporta plānošanu; 
  • ostas teritorijas robežām.
  • Pilsētas attīstības komiteja izskata visu nozaru apkopotos projektu pieteikumus līdzekļu saņemšanai no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda, strukturē tos atbilstoši pilsētas attīstības prioritātēm un virza izskatīšanai Finanšu un administrācijas lietu komitejā.

Ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.114 noteikts, ka Pilsētas attīstības komitejā var darboties 16 deputāti.