Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Paskaidrojuma raksts nepieciešams, ja paredzēta:
- pirmās grupas ēkas (piemēram, vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2) jauna būvniecība, novietošana;
- pirmās grupas ēkas (kas nav kultūras piemineklis) vai tās daļas atjaunošana, ja plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošana ar lietošanas veida maiņu vai restaurācija;
- pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūve, nepārsniedzot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai;
- pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana;
- pirmās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Būvniecības ieceres nepieciešamos dokumentus izstrādā un, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), elektroniski iesniedz aizpildītu veidlapu „Paskaidrojuma raksts (I grupas ēku būvniecībai). I daļa” ar nepieciešamajiem pielikumiem:
  - īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti;
  - būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
  - skaidrojošs apraksts;
  - grafiskie dokumenti;
  - ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehniskā dokumentācija;
  - ja būvniecība paredzēta mežā, - zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
  - izpētes materiālu programma ar grafisko dokumentu, kurā parādīta restaurējamā ēka vai tās daļa (restaurācijas gadījumā);
  - ēkas vai tās daļas tehniskās apsekošanas atzinums;
  - tehniskie vai īpašie noteikumi;
  - citi dokumenti, atļaujas vai saskaņojumi, ja to nosaka normatīvie akti.

  Lai realizētu kādu no minētajām iecerēm, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi. Būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam.

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments paskaidrojuma raksta I daļu un tam pievienotos dokumentus izskata 14 dienu laikā pēc tā reģistrācijas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un izdara paskaidrojuma raksta I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.

  Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā lēmuma pieņemšanai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).