Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Paskaidrojuma raksts nepieciešams, ja paredzēta:
- pirmās grupas ēkas (piemēram, vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2) jauna būvniecība, novietošana;
- pirmās grupas ēkas (kas nav kultūras piemineklis) vai tās daļas atjaunošana, ja plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošana ar lietošanas veida maiņu vai restaurācija;
- pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūve, nepārsniedzot Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai;
- pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana;
- pirmās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Būvniecības ieceres nepieciešamos dokumentus izstrādā un, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), elektroniski iesniedz aizpildītu veidlapu „Paskaidrojuma raksts (I grupas ēku būvniecībai). I daļa” ar nepieciešamajiem pielikumiem:
  - īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti;
  - būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
  - skaidrojošs apraksts;
  - grafiskie dokumenti;
  - ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehniskā dokumentācija;
  - ja būvniecība paredzēta mežā, - zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
  - izpētes materiālu programma ar grafisko dokumentu, kurā parādīta restaurējamā ēka vai tās daļa (restaurācijas gadījumā);
  - ēkas vai tās daļas tehniskās apsekošanas atzinums;
  - tehniskie vai īpašie noteikumi;
  - citi dokumenti, atļaujas vai saskaņojumi, ja to nosaka normatīvie akti.

  Lai realizētu kādu no minētajām iecerēm, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi. Būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam.

  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments paskaidrojuma raksta I daļu un tam pievienotos dokumentus izskata 14 dienu laikā pēc tā reģistrācijas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā un izdara paskaidrojuma raksta I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.

  Pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā lēmuma pieņemšanai.

 2. Apmaksas solis
  Saskaņā ar Rīgas domes 01.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-164-sn “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā” par lēmumu akceptēt paskaidrojuma rakstu maksājama nodeva:
  1) fiziskām personām 1 lēmums - 50 EUR;
  2) juridiskām personām 1 lēmums - 100 EUR.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. Nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV82RIKO0020100000002

  No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
  1) personas ar I un II grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai);
  2) būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība finansēta pilnā apjomā par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu tiek veikta sociālās dzīvojamās mājas būvniecība;
  3) elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei;
  4) valsts pārvaldes institūcijas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).