Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ierosinot 1.grupas hidrotehniskās un meliorācijas būves jaunu būvniecību, novietošanu, atjaunošanu, pārbūvi vai nojaukšanu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā iesniedz Paskaidrojuma raksta hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai I daļu (ieceres dokumentāciju).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. aizpildīts iesniegums "Paskaidrojuma raksts hidrotehniskai un meliorācijas būvei";
  2. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinoši dokumenti;
  3. būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
  4. saskaņojumi atkarībā no būvniecības ieceres;
  5. tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;
  6. paredzētās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;
  7. zemes robežu plāns vai derīgs topogrāfiskais plāns M 1:500;
  8. novietnes plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā, kurā norādīts paredzētās būves novietojums un tās galvenie parametri uz derīga topogrāfiskā plāna;
  9. nojaukšanas gadījumā skaidrojošu aprakstu par būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to
  plānoto apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;
  10. zemes īpašuma meliorācijas kadastra izziņas vai meliorācijas kadastra datu izkopējumu ar iezīmētām būvju atrašanās vietām un galvenajiem parametriem (garums, platums, dziļums un citi parametri), ja būvniecības ieceri paredzēts realizēt meliorētā zemē;
  11. citi dokumenti.

 2. Apmaksas solis
  Saskaņā ar Rīgas domes 01.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-164-sn “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā” par lēmumu akceptēt paskaidrojuma rakstu maksājama nodeva:
  1) fiziskām personām 1 lēmums - 50 EUR;
  2) juridiskām personām 1 lēmums - 100 EUR.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. Nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV82RIKO0020100000002

  No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
  1) personas ar I un II grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai);
  2) būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība finansēta pilnā apjomā par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu tiek veikta sociālās dzīvojamās mājas būvniecība;
  3) elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei;
  4) valsts pārvaldes institūcijas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).