SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Mājokļu un vides komitejas kompetencē ir:

 • vides aizsardzība;
 • pilsētas atkritumu saimniecība;
 • pilsētas apstādījumu, dārzu, parku, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana;
 • pilsētas energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība;
 • energoefektivitāte;
 • dzīvojamo telpu īres un komunālo maksājumu jautājumi;
 • palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • kapsētu pakalpojumu organizēšana;
 • gaisa un ūdens piesārņojuma novēršanas koordinēšana  Rīgas pilsētā;
 • atzinumu sniegšana par vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu;
 • Pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildes izvērtēšana  Pašvaldības namīpašumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrībās;
 • kontroles īstenošana Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā un Rīgas pilsētas būvvaldē  atbilstoši šajā punktā minētajai kompetencei;
 • sadarbošanās ar Pilsētas attīstības komiteju mājokļu politikas jautājumos, dzīvokļu un īres maksas jautājumu risināšanā.

Ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.114 noteikts, ka Mājokļu un vides komitejā var darboties 14 deputāti.