Mājokļu un vides komitejas kompetencē ir:

 • vides aizsardzība;
 • pilsētas atkritumu saimniecība;
 • pilsētas apstādījumu, dārzu, parku, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana;
 • pilsētas energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība;
 • energoefektivitāte;
 • dzīvojamo telpu īres un komunālo maksājumu jautājumi;
 • palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • kapsētu pakalpojumu organizēšana;
 • gaisa un ūdens piesārņojuma novēršanas koordinēšana  Rīgas pilsētā;
 • atzinumu sniegšana par vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu;
 • Pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildes izvērtēšana  Pašvaldības namīpašumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrībās;
 • kontroles īstenošana Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā un Rīgas pilsētas būvvaldē  atbilstoši šajā punktā minētajai kompetencei;
 • sadarbošanās ar Pilsētas attīstības komiteju mājokļu politikas jautājumos, dzīvokļu un īres maksas jautājumu risināšanā.