Lai samazinātu iedzīvotāju slogu piegulošo teritoriju uzturēšanā. Paredzot centralizētu ietvju kopšanu, tostarp kaisāmā materiāla savākšanu, pašvaldība nodrošinās, ka uzturēšanas darbi tiek veikti savlaicīgi  un pienācīgā kvalitātē, sekmējot arī gaisa kvalitātes uzlabošanos pilsētā.

Pirmajā sezonā Rīgas vēsturiskais centrs (RVC) un tā aizsargjosla izvēlēta, jo šī ir pilsētas aktīvākā daļa, kurā ikdienā uzturas visvairāk iedzīvotāju. Tas saistīts ar lielu skaitu publisko objektu, kas atrodas tieši pilsētas centrā - izglītības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, valsts, pašvaldības un privātajiem klientu apkalpošanas centriem, kultūras objektiem u.c.

Vērtējot arī gaisa piesārņojuma telpisko izkliedi pilsētā, praktiski visā RVC platībā ir paaugstināts gaisa piesārņojums, tāpēc tiek piedāvāts centralizāciju sākt ar šo zonu, lai veicinātu gaisa piesārņojuma mazināšanos.

Visas pašvaldības ielām (ielas ar nosaukumiem) piegulošajās teritorijās esošās ietves.

Centralizēta ietvju kopšana ziemas laikā nozīmē, ka ar pašvaldības rīcībā esošu un papildus iepirkuma rezultātā izraudzīta pakalpojuma sniedzēja tehniku un darbaspēku ietves pēc snigšanas tiek attīrītas no sniega saistošajos noteikumos noteiktajā platumā – 50% no ietves platuma - bet ne mazāk kā 1,5 metru platībā, kā arī pretslīdes materiāla kaisīšanu slīdāmības mazināšanai. Tas neietver privātīpašumu ietvju, pagalmu, kāpņu vai iebrauktuvju tīrīšanu un kaisīšanu.

Gan pašvaldības rīcībā esošā, gan ārpakalpojuma nodrošinātā tehnika ir atbilstoša izmēra, lai varētu veikt gan platu, gan šauru ietvju tīrīšanu. Vietās, kur ir šķēršļi, sniega attīrīšana tiks veikta ar roku darbu.

Šajās ielās ietvju kopšana tiks organizēta abās ielas pusēs, nodrošinot ietves tīrīšanu arī tajā ielas pusē, kas neietilpst RVC teritorijā.

Ziemas uzturēšanas darbi tiks veikti atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, sniega dienās pirmo reizi līdz plkst. 8.00 un tālāk atbilstoši nepieciešamībai visas dienas garumā.

Ziemā jāturpina pašiem no sniega un ledus attīrīt sev piederošo namu jumtus, kā arī pašiem būs jākopj savu privātīpašumu pagalmi un ietves, iebrauktuves, ieejas ēkās u.tml. Pārējās sezonās būs jāturpina rūpēties par saviem privātīpašumiem piegulošo ietvju tīrību, savācot atkritumus un lapas, atbilstoši saistošo noteiktajām prasībām.

To nodrošinās pašvaldība.

Nama īpašniekam vai apsaimniekotājam, tīrot nama jumtu, jāveic sniega savākšana un aizvešana uz bezmaksas sniega novietošanas laukumiem. Ja sniegs pēc tīrīšanas nonāk uz ietves vai brauktuves, tad jumta tīrīšanas darbu veicējam nekavējoties jāveic nokritušā sniega savākšana un aizvešana.

Iedzīvotāji par nenotīrītām ietvēm var ziņot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram pa tālruni 80000800, rakstot e-pastu uz aic@riga.lv vai aizpildot pieteikumu pašvaldības mājaslapā riga.lv. 

Darbu uzdošana, kontrole izpildes laikā un pieņemšana jau no 2022. gada janvāra tiek veikta, izmantojot tiešsaistes ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, tāpēc pašvaldība kā pasūtītājs redz aktuālo situāciju, tostarp izbraucot uz vietas un pārliecinoties par izpildīto darbu kvalitāti.

Pilsēta ir prasīgs pasūtītājs pakalpojumu sniedzējiem, un tiek rūpīgi sekots darbu izpildei un kvalitātei. Maksāts tiek tikai par kvalitatīvi un laikā izpildītu darbu. Kā pierāda 2021/.2022. gada ziema, pašvaldība arī sezonas laikā var mainīt pakalpojumu sniedzējus, ja tie netiek galā ar uzdoto darbu – neveic tos noteiktajā laikā vai apjomā vai izpilda darbus nekvalitatīvi.

Iespēju robežās visu darbu izpilde tiek plānota secīgi, bet jāsaprot, ka ziemā laikapstākļi var būt mainīgi un intensīvas snigšanas laikā visi dienesti cenšas maksimāli nodrošināt iespēju droši pārvietoties kā transportam, tā kājāmgājējiem.

2022./2023. gada ziemas sezonā iedzīvotājiem ārpus šīs zonas būs jāturpina ietvju uzkopšana tāpat kā līdz šim atbilstoši saistošo noteikumu Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" prasībām.

2023./2024. gada sezonā pašvaldība nodrošinās arī pašvaldības 1. un 2. kategorijas ielām piegulošajās teritorijās esošo ietvju centralizētu mehanizēto ziemas uzturēšanu. Ar ielu sadalījumu kategorijās iespējams iepazīties te: https://www.riga.lv/lv/ielu-kategorijas. Iedzīvotājiem, kuru īpašumi neatrodas pie 1. un 2. kategorijas ielām, 2023./2024. gada ziemas sezonā ielu uzkopšana būs jāturpina tāpat kā līdz šim.

2024./2025. gada ziemas sezonā centralizēta tiks tīrītas visas pie ielām esošās ietves Rīgā -  arī 3. kategorijas ielām piegulošās ietves. 

Ielas uzturēšanas klase

Izmaksas*

Kopā izmaksas gadā

 

RCVC + aizsargjosla

1.un 2. kategorijas ielu ietves

3.kategorijas ielu ietves

 
2022.gads 150 000 0 0 150 000
2023.gads 460 000 506 385 0 966 385
2024.gads 460 000 1 387 950 313 959 2 147 950
2025.gads 460 000 1 687 950 1 046 529 3 194 479

*izmaksu kalkulācijā nav ietverta inflācija/cenu pieaugums

 

Paredzēts visus darbus nodrošināt, kombinējot darbu izpildi pašu spēkiem un arī piesaistot ārpakalpojumu. Lielāko darba daļu plānots nodot ārpakalpojumam. TLP iespējama esošās tehnikas nomaiņa, iegādājoties 2022. gadā iepirktajiem multifunkcionālajiem traktoriem.

Šobrīd tiek veikts iepirkums RVC un aizsargjoslas ietvju ziemas uzturēšanai, un visā RVC un aizsargjoslas zonas teritorijā strādās viens uzņēmums. Līgums tiek slēgts uz 5 gadiem. Vēl nav pieņemts lēmums, vai 2023. gadā veicamais iepirkums tiks veikts visai atlikušajai zonai ar divos gados sadalītu līguma spēkā stāšanos, vai tiks veikts iepirkums katrai zonai atsevišķi. Lēmums par nolikumu un daļām tiks pieņemts pēc 2022./2023. gada ziemas sezonas, izvērtējot pieredzi RVC un tā aizsargjoslas ziemas uzturēšanā.