SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Finanšu un administrācijas lietu komitejas kompetencē ir:

 • budžets un budžeta grozījumi;
 • prioritāšu noteikšana līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • budžetā neparedzētie izdevumi;
 • atzinumu sniegšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 • citu Rīgas domes pastāvīgo komiteju un Rīgas pilsētas izpilddirektora sagatavoto budžeta projektu izvērtēšana;
 • pašvaldības pārvaldes un administrācijas pilnveidošana;
 • kontroles īstenošana Rīgas domes Finanšu departamentā;
 • atzinumu sniegšana  par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par visiem Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžeta līdzekļu izlietojumu, budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 • priekšlikumu iesniegšana Domei par Budžeta komisijas izveidošanu, tās sastāvu un darbības reglamentu un  Budžeta komisijas priekšlikumu izskatīšana;
 • lemšana  par Rīgas domes rezerves fonda līdzekļu izlietojumu;
 • Domes deputātu komandējumu lietderības izvērtēšana un akceptēšana.

Finanšu un administrācijas lietu komitejas kontrolē ir Rīgas domes Finanšu departaments.

Ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.114 noteikts, ka Finanšu un administrācijas lietu komitejā var darboties 16 deputāti.