Atbalstu var saņemt mājsaimniecības, kuras apkurei izmanto:

 • elektroenerģiju;
 • koksnes granulas;
 • koksnes briketes;
 • malku;
 • sašķidrināto naftas (propāna-butāna) gāzi;
 • marķēto dīzeļdegvielu.

Pabalsta apmērs paredzēts 50% apmērā no kurināmā iegādes izmaksām, ja tās pārsniedz valsts noteiktos sliekšņus un nepārsniedz noteiktos apjomus.

Ģimenēm, kas apkurē izmanto gāzi vai centralizēto apkuri, valsts atbalsts tiks piemērots automātiski saņemtajos rēķinos un nekur nav jāpiesakās.

Plašāka informācija pa tālruni 80000800 darba dienās no plkst.8.00 līdz 18.00.

Pieteikumus energoresursu atbalstam var iesniegt elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv vai klātienē jebkurā no Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas vietām pēc iepriekšēja pieraksta vai bez pieraksta rindas kārtībā.
Pierakstīties var zvanot uz Rīgas domes bezmaksas informatīvo tālruni 80000800 darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.18.00.

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas vietu adreses un darba laiki:

 • Brīvības ielā 49/53:
  • pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00;
  • otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00
  • trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00
  • ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00
  • piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00
 • Daugavpils ielā 31:
  • pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 18.00;
  • otrdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • trešdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00
 • Ieriķu ielā 43A:
  • pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 18.00;
  • otrdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • trešdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00
 • Gobas ielā 6A:
  • pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 18.00;
  • otrdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • trešdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00
 • Eduarda Smiļģa ielā 46:
  • pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 18.00;
  • otrdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • trešdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
  • piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00

Pieteikties atbalstam var mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks, kas apsaimnieko daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar individuālo siltumapgādes sistēmu, ne biežāk kā reizi mēnesī..

Pieteikumam nepieciešamā informācija:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • kontaktinformācija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta Nr., kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai;
 • papildus jāpievieno:
  • mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgās informācijas nav citas institūcijas rīcībā;
  • mājokļa īpašumu apsaimniekošanas līgumu (ja iesniedz pārvaldnieks);
  • maksājumu apliecinošus dokumentus (rēķins, maksājuma uzdevums, čeks) par koksnes granulu, koksnes brikešu, malkas, sašķidrinātās naftas gāzes vai dīzeļdegvielas iegādi vienam mājoklim;
  • rēķinu par elektroenerģiju (atbalstam par mājokļa apkuri ar elektroenerģiju ir nepieciešams iesniegt tikai rēķinu, maksājumu apliecinošus dokumentus nevajag).
  • Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtā izziņa par tiesībām iegādāties marķētos naftas produktus (atbalstam par mājokļa apkuri ar marķēto dīzezļdegvielu).

Pieteikuma iesniedzējam būs jāapliecina, ka mājoklī ir attiecīgais apkures veids, kā arī tas, ka citi ģimenes locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Piesakoties atbalstam klātienē, iesniegums iepriekš nav jāsagatavo, tas tiks noformēts uz vietas!

Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts 30 darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Labvēlīga lēmuma gadījumā atbalsts tiks ieskaitīts iesniegumā norādītajā maksājumu kontā.

Aktuālā informācija par atbalsta piešķiršanas kārtību - zvanot uz Rīgas pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni 80000800 darba dienās no plkst.8.00 līdz 18.00.

Atbalsts tiks piemērots par laika posmu no 2022. gada 1. maija (elektroenerģijai – no 1. oktobra) līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pabalsta apmērs paredzēts 50% apmērā no kurināmā iegādes izmaksām, kas pārsniedz valsts noteiktos sliekšņus un nepārsniedz noteiktos apjomus.

 • Ja mājokli apkurina, izmantojot koksnes granulas vai koksnes briketes, ģimenei ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot PVN, 50% apmērā no izmaksām par 10 tonnu koksnes granulu vai brikešu iegādi par cenu, kas pārsniedz 300 eiro par tonnu bez PVN , bet ne vairāk kā 100 eiro par tonnu bez PVN.
 • Ja mājokli apkurina, izmantojot malku, ģimenei ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot PVN, 50% apmērā no izmaksām par 35 berkubikmetru (21 stera) malkas iegādi par cenu, kas pārsniedz 40 eiro par berkubikmetru bez PVN, bet ne vairāk kā 15 eiro par berkubikmetru bez PVN. 
 • Ja mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, ģimenei ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot PVN, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām mēnesī, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas mēnesī, 50% apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro par kilovatstundu bez PVN, bet ne vairāk kā 0,100 eiro par kilovatstundu bez PVN;
 • Ja mājokli apkurina, izmantojot sašķidrināto naftas gāzi, ģimenei ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 50 procentu apmērā no 1000 kilogramu sašķidrinātās naftas gāzes iegādes izmaksām par cenu, kas pārsniedz 0,91 euro par kilogramu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 1,29 euro par kilogramu bez pievienotās vērtības nodokļa.
 • Ja mājokli apkurina, izmantojot dīzeļdegvielu, ģimenei ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 50 procentu apmērā no 4000 litru marķētās dīzeļdegvielas iegādes izmaksām par cenu, kas pārsniedz 0,69 euro par litru bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 2,01 euro par litru bez pievienotās vērtības nodokļa.

Kādi izdevumi ir norādāmi iesniegumā un tiek ņemti vērā, aprēķinot pabalstu? 

Iesniegumā ir jānorāda summa, kas samaksāta tieši par apkures materiāliem. Piegāde un citi izdevumi, kas ir radušies kurināmā iegādes brīdī, kompensēti netiek.

Vai es varu pieprasīt atbalstu apkures izdevumu segšanai citas personas vārdā?

Jā, taču ir nepieciešams pilnvarojums, kas Jums dod šādas tiesības. Piemēram, laulātais, kuram nav pilnvarojuma, nevar iesniegt pieteikumu energoresursu atbalsta saņemšanai par sava dzīvesbiedra īpašuma apsildei iegādāto kurināmo. 

Cik tiesiskā pamatojuma dokumenti man ir jāpievieno?

Parasti pietiek ar vienu. Svarīgākais ir tas, ka tiesiskā pamatojuma dokuments ir jāpievieno pilnā apmērā. Piemēram, ja īres līgums ir sastādīts uz 6 lpp., tad iesniegumam ir jāpievieno visas šīs lapas. Savukārt, ja līgums ir pagarināts, tad ir jāpievieno gan tā sākotnējā versija, gan grozījumi. 

Vai varu iesniegumam pievienot tiesiskā pamatojuma dokumentu, kuram ir beidzies termiņš?

Lai iesniegums tiktu apstiprināts, tam ir jāpievieno spēkā esošs tiesiskā pamatojuma dokuments. Gadījumā, ja pievienotais dokuments būs nederīgs, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra darbiniekiem nāksies sazināties ar pieteikuma iesniedzēju, lai precizētu informāciju. Šāds process ne vienmēr ir ātrs, tādēļ to ir vēlams novērst jau iesnieguma pievienošanas brīdī. 

Ko ņemt vērā, pievienojot maksājumu apliecinošus dokumentus?

Svarīgākais ir pievienot tādus maksājuma dokumentus, kuros iekļauto informāciju var viegli izlasīt un tie nav miglaini. Uzmanība jāpievērš arī tam, lai dokuments sniedz visaptverošu informāciju par pirkuma faktu. Bieži vien čekos nav iespējams pārliecinātos par to, ko pieteikuma iesniedzējs ir iegādājies, jo šim čekam ir bijusi pievienota arī pavadzīme, kvīts vai cits dokuments, kurā uzrādīta detalizētāka informācija par pirkumu. Šādos gadījumos iesniegumam ir jāpievieno gan čeks, gan šis papildu dokuments.

Kāpēc sākotnēji reģistrētajā iesniegumā atbalsta summa atšķiras no faktiski izmaksātās?

Šādas situācijas lielākoties rodas tāpēc, ka iesniedzējs ir pieļāvis kļūdas pieteikuma iesniegšanas brīdī, piemēram, ievadot maksājuma vai čeka summu ar iekļautām piegādes izmaksām vai noapaļojot kurināmā materiāla daudzumu no 1,95t uz 2t. Iesnieguma izskatīšanas brīdī šī informācija tiek precizēta, un tas ir galvenais iemesls, kādēļ mainās izmaksājamā atbalsta apmērs.