Mēnešalga:
1300 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Riharda Vāgnera iela 5, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Rīgas domes Īpašuma departaments
izsludina konkursu uz
Būvju sakārtošanas pārvaldes Līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas
Projektu vadītāja
amata vietu

AMATA MĒRĶIS:
Piedalīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansēto programmu t.i. Līdzfinansējuma piešķiršanai kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā, Dzīvojamo māju atjaunošanai Rīgā, kā arī sakrālā mantojuma saglabāšanai (turpmāk – Programmas) administrēšanā un realizācijā

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:
• nodrošinot nepieciešamo dokumentu sagatavošanu kompetentajai komisijai lēmumu pieņemšanai
• administrēt noslēgtos līgumus par apstiprināto projektu ieviešanu, tajā skaitā nodrošināt komunikāciju ar Programmu klientiem
• nodrošināt Programmu ietvaros realizēto projektu realizācijas kontroli, tai skaitā amata kompetences ietvaros veikto būvdarbu kontroli, apsekojot būvobjektu dabā
• uzturēt ar Programmu administrēšanu saistīto lietvedību un nodrošinot dokumentu nodošanu arhīvā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai
• gatavot un apkopot informāciju un datus Programmu ieviešanas procesu, nodrošinot informācijas ievadi sistēmā

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
• Augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldībā, inženierzinībās vai ekonomikā
• Projektu vadības prasmes
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
• Prasme argumentēt un aizstāvēt savu viedokli
• Atbildīgums, patstāvība un precizitāte
• Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

PIEDĀVĀJAM:
• Iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašināt zināšanas
• Mūsdienīgu darba vidi
• Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise, papildatvaļinājums u.c.)
• Mēnešalgu līdz 1300,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes
• Profesionālu kolēģu atbalstu

CV lūdzam līdz 2022.gada 28.janvārim iesūtīt elektroniski Rīgas domes Īpašuma departamentam uz e-pasta adresi: idpersonals@riga.lv Papildus informācija pa tālruni: 67012205, 67037115

Informācija par personas datu apstrādi iestādē - https://id.riga.lv/sakums-2-2/personas-datu-apstrade-personala-atlases-un-darba-tiesisko-attiecibu-joma/

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem!

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Īpašuma departaments. Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67026138; elektroniskā pasta adrese: di@riga.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus, lai nodrošinātu Rīgas domes Īpašuma departamenta tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas domes Īpašuma departaments saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā

Pretendentiem jāpiesakās līdz