Mēnešalga:
1695 līdz 2264 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Rīgas pilsētas pašvaldība (Reģ.Nr.90011524360)
izsludina konkursu uz
Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka amata vietu
Rīga, Rātslaukums 1
(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku, profesijas kods 1112 31)

Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) centrālās administrācijas struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu (akciju) vienotu pārvaldību un koordinēt ar Rīgas domes lēmumu iegūto Pašvaldības līdzdalību biedrībās un nodibinājumos.

Prasības pretendentiem:

 • Akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē, ekonomikā vai vadības zinībās;
 • ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze korporatīvās pārvaldības jomā kapitālsabiedrībā vai valsts pārvaldē, no kuriem vismaz 2 gadi vadošā amatā;
 • vēlama darba pieredze valsts un pašvaldību iestādēs līdzīgā amatā;
 • vēlama darba pieredze (lielas vai vidējas) kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • normatīvo aktu (īpaši tādu, kas reglamentē pašvaldības kapitāla daļu pārvaldi, komerctiesību jomā, administratīvo tiesību jomā) pārzināšana un vēlama pieredze normatīvo aktu izstrādē;
 • analītiska domāšana, labas argumentācijas un laika plānošanas spējas, komandas vadīšanas prasme, atbildības sajūta, patstāvība un precizitāte;
 • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmas zināšanas laba lietotāja līmenī;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas (vēlams angļu valoda) zināšanas uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā.


Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, plānot un organizēt Pārvaldes darbu;
 • nodrošināt Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanu un līdzdalības biedrībās un nodibinājumos koordinēšanu atbilstoši labas pārvaldības praksei;
 • izvērtēt informāciju un dokumentus, kas iesniegti Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim kapitālsabiedrībās, un jautājumos, kas ir dalībnieku/akcionāru sapulces kompetencē, nodrošināt atzinumu un priekšlikumu sagatavošanu;
 • koordinēt priekšlikumu sagatavošanu Pašvaldības budžetam par finansējuma apjomu, kas nepieciešams Pārvaldes funkciju un uzdevumu nodrošināšanai;
 • piedalīties Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidoto komisiju darbā un Pašvaldības izveidotās darba grupās, kā arī pārstāvēt Pārvaldes intereses dažādās tikšanās un sanāksmēs;
 • nodrošināt Pašvaldības kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominēšanas procesu.


Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu, kā arī iegūt vērtīgu darba pieredzi komandā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespēju;
 • labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • mēnešalgu no 1695 līdz 2264 euro (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.


Iesniedzamie dokumenti:
•    motivēta pieteikuma vēstule;

 • dzīves gājuma un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.


Pieteikumi sūtāmi pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: cv@riga.lv.
Pa pastu sūtītie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka amata konkursam” līdz 2020. gada 2.novembrim. Tālrunis informācijai: 67026223 un 67105904.

Adrese sūtīšanai pa pastu: Rīgas domes Personāla nodaļa, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas pilsētas pašvaldība informē, ka:

1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīga domes Personāla nodaļa un Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde) Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese: np@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz