Mēnešalga:
1122 līdz 1382 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Rīgas pilsētas pašvaldība (Reģ.Nr.90011524360)
izsludina konkursu uz
Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes Ekonomiskā atbalsta nodaļas
galvenā eksperta finanšu un risku pārvaldības jautājumos
amata vietu

Rīga, Rātslaukums 1
(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku, profesijas kods 2413 02)

Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) centrālās administrācijas struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu (akciju) vienotu pārvaldību un koordinēt ar Rīgas domes lēmumu iegūto Pašvaldības līdzdalību biedrībās un nodibinājumos.

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vadības zinībās, finanšu vadībā, ekonomikā vai grāmatvedībā) un iegūta atbilstoša kvalifikācija;
 • ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze komercsabiedrībā vai publiskajā pārvaldē finanšu, ekonomikas analīzes un kontroles, audita vai risku pārvaldības jomā;
 • profesionālo standartu un normatīvo aktu (īpaši finanšu darbības jomā) pārzināšana;
 • spēja izprast ekonomikas un finanšu attīstības likumsakarības un principus, kā arī pielietot tos;
 • analītiska domāšana, labas argumentācijas prasmes, spēja plānot un organizēt savu darbu, labas saskarsmes iemaņas, atbildības sajūta, patstāvība un precizitāte;
 • teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1) un svešvalodas zināšanas - vēlams krievu, angļu valoda.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt Pašvaldības kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības un finanšu rādītāju analīzi atbilstoši labas pārvaldības praksei;
 • izvērtēt Pašvaldības kapitālsabiedrību stratēģijas un budžeta atbilstību izvirzītajiem mērķiem;
 • piedalīties Pašvaldības kapitālsabiedrību līdzdalības izvērtēšanā;
 • veikt Pašvaldības ieguldījuma kapitālsabiedrības pamatkapitālā izmaiņas;
 • izvērtēt ar Pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību saistītu jautājumu būtiskākos ekonomiskos un finansiālos aspektus;
 • nodrošināt Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu (akciju) novērtēšanu atsavināšanai;
 • veikt raksturīgāko risku identifikāciju, uzskaiti un vadību;
 • izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus savas kompetences ietvaros;
 • konsultēt finanšu un risku pārvaldības jautājumos.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu, kā arī iegūt vērtīgu darba pieredzi komandā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespēju;
 • labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • mēnešalgu no 1122 līdz 1382 euro (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves gājuma un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.


Pieteikumi sūtāmi pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: cv@riga.lv.
Pa pastu sūtītie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi – “Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes amata konkursam” līdz 2020. gada 4.novembrim, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi.

Adrese sūtīšanai pa pastu: Rīgas domes Personāla nodaļa, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539. Tālrunis informācijai: 67026223 un 67105904.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas domes Personāla nodaļa informē, ka:

1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. (Rīga domes Personāla nodaļa un Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde) Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese: np@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Pretendentiem jāpiesakās līdz