Saimniecības pārvalde organizē Centrālās administrācijas un Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes nomāto ēku un telpu apsaimniekošanu, pamatlīdzekļu saglabāšanu, organizē un piedalās to inventarizācijās, atbilstoši savai kompetencei, veic un kontrolē materiāli tehnisko apgādi, materiālo resursu izlietošanu, materiālo vērtību saglabāšanu un izmantošanu, nodrošina pārvaldes apsaimniekojamās telpās normatīvo aktu prasību ievērošanu ugunsdrošībā, elektrodrošībā un darba aizsardzībā, kā arī organizē un koordinē autotransporta pakalpojumus.