Ziemeļu izpilddirekcijas ēkas foto

Rūpniecības iela 21, Rīga,  LV-1045
e-pasts: iz@riga.lv
Tālruņi: 67026602 Fakss: 67026650 

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektors
Sergejs Hristoļubovs
pirmdienās no 14.00 līdz 18.00 Rūpniecības ielā 21, 28.kab.
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks
Edijs Pelšs
ceturtdienās no 09.00 līdz 14.00 Rūpniecības ielā 21, 29.kab.

Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis pierakstam: 67026602

Izpilddirekcijas darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdiena

8.30 – 12.00     

12.30 – 18.00

Otrdiena

8.30 – 12.00       

12.30 – 17.00

Trešdiena

8.30 – 12.00      

12.30 – 17.00

Ceturtdiena

8.30 – 12.00      

12.30 – 17.00

Piektdiena

8.30 – 12.00      

12.30 – 16.00

1, 19. trolejbuss - pieturas Dzirnavu, Pētersalas iela.
5, 9. tramvajs - pieturas Katrīnas iela, Ganību dambis.
2., 24. autobuss - pietura Dzirnavu iela.

Kontaktinformācija

Pakalpojumi:

 • Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās;
 • Nedzīvojamo telpu un garāžu iznomāšana; Pašvaldības ēku un telpu tehniskā stāvokļa novērtēšana;
 • Konsultāciju sniegšana par nekustamā īpašuma nodošanu īpašniekiem;
 • Izziņu sagatavošana fiziskām un juridiskām personām par namīpašumu un citu būvju īpašniekiem un to apsaimniekotājiem

Ielu tirdzniecības atļauju noformēšana, iesniegšana un izsniegšana:

Rūpniecības ielā 21,  9. kabinetā, tālruņi: 67026630, 67026632.

Pirmdienās

8.30 – 11.30     

13.00 - 17.00

Otrdienās 8.30 -  11.30
Trešdienās 8.30 -  11.30
Ceturtdienās 13.00 - 16.00

Maksājuma mērķis: Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā- Ziemeļi

Saņēmējs:Rīgas domes Finanšu departaments
Reģistrācijas Nr.90000064250
AS SEB banka
Kods : UNLALV2X
Konts : LV83UNLA0020100000005

vai

Banka Luminor Bank AS
SWIFT kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV98RIKO0020100000005
 
Maksājumā jānorāda:

 • Tirdzniecības vietas adrese.
 • Tirdzniecības veicēja personas dati, ja maksājumu veic cita persona.

 

Galvenie uzdevumi:

 1. Nodrošināt Rīgas Ziemeļu rajona un Rīgas Vidzemes priekšpilsētas administratīvajā teritorijā pašvaldības pārziņā esošo saimnieciskajai darbībai  neizmantoto teritoriju uzturēšanu un labiekārtošanu atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem.
 2. Nodrošināt izpilddirekcijas pārziņā esošo teritoriju, kurās ir  aktīvās atpūtas zonas un peldvietas, sakopšanu, labiekārtošanu un uzturēšanu atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem.
 3. Koordinēt savā valdījumā esošās Rīgas Ziemeļu rajona un Rīgas Vidzemes priekšpilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem.
 4. Sagatavot materiālus  zemes lietošanas tiesību jautājumos izskatīšanai un akceptēšanai Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Nekustamā īpašuma iznomāšanas darba grupai    (turpmāk Nekustamā īpašuma darba grupa) nodaļas kompetences ietvaros.
 5. Pārzināt visus zemes lietotājus un īpašniekus Rīgas Ziemeļu rajonā un Rīgas Vidzemes priekšpilsētā.
 6. Sagatavot materiālus izskatīšanai Iekškvartālu  teritorijas aizsardzības komisijai.
 7. Sagatavot Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu projektus  un Rīgas domes lēmumprojektus  nodaļas kompetences  jautājumos.
 8. Veikt zemes pagaidu nomas līgumu projektu sagatavošanu, sekot līgumu noteikumu izpildei,  t.sk. to termiņu pagarināšanai vai izbeigšanai, atbilstoši izpilddirektora  rīkojumiem.
 9. Sagatavot priekšlikumus rajona perspektīvās  attīstības jautājumos (t.sk. nodaļas kompetencē esošos  jautājumos).
 10. Sagatavot materiālus investīciju pieteikumiem Rīgas domei nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanai.
 11. Sagatavot un izsniegt normatīvajos aktos paredzētās pašvaldības atļaujas.
 12. Veikt  piešķirto līdzekļu administrēšanu atbilstoši Rīgas domes budžeta programmām.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību  Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” ietvaros šogad labiekārtota Vecāķu pludmale, atpūtnieku ērtībām uzstādīti 6 jauni divpusēji soliņi. Jauno soliņu ērtību novērtē gan rīdzinieki, gan Rīgas viesi, kas apmeklē Vecāķu pludmali.

Vecāķu pludmales soli

Kas ir trauksmes cēlējs? Kādos gadījumos trauksme var tikt celta? 

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu:  

 • trauksmes cēlējs var būt tikai fiziska persona;  
 • trauksmi var celt par iespējamu vai jau notikušu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;  
 • informācija par iespējamo pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. 

Kuri gadījumi nav uzskatāmi par trauksmes celšanu? 

Ne visi gadījumi, kad plānojat ziņot par pārkāpumiem, ir uzskatāmi par trauksmes celšanu. Ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu šādos gadījumos: 

 • ja trauksme tiek celta anonīmi; 
 • ja trauksmes cēlējs ir juridiska persona; 
 • ja tiek ziņots tikai par personīgu interešu aizskārumu nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu; 
 • ja sniegtas ziņas, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību; 
 • apzināti sniegtas nepatiesas ziņas; 
 • izpausta valsts noslēpumu saturoša informācija. 

  
Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu? 

Visērtāk ziņojumu ir sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēju ziņojuma veidlapu . Ja vēlaties izmantot citu ziņojuma veidu, obligāti jānorāda: 

 • ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums; 
 • trauksmes cēlēja vārds, uzvārds; 
 • trauksmes cēlēja kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, adrese); 
 • vai informācija par pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus. 

  
Saskaņā ar Iesniegumu likumā un Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām trauksmes cēlēja ziņojumam jābūt pašrocīgi parakstītam vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Ja ziņojums sākotnēji tiks iesniegts bez paraksta (vienkāršs e-pasta sūtījums vai aizpildīta elektroniskā ziņojuma forma) un atbildīs trauksmes celšanas pazīmēm, atbildīgais darbinieks ar iesniedzēju sazināsies, lai nodrošinātu, ka ziņojums tiks parakstīts. 

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu? 

Trauksmes cēlēja ziņojums iesniedzams atbilstoši katras institūcijas norādītajai kārtībai Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā trauksmes cēlēja ziņojums iesniedzams šādos veidos:

 1. nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas e-pasta adresi: iztrauksme@riga.lv;
 2. ziņojot mutvārdos atbildīgajām personām (iesniedzēja un atbildīgās personas klātbūtnē mutvārdu iesniegums tiek noformēts rakstveidā, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu);
 3. izmantojot citus saziņas veidus, piemēram, uz veidlapas noformētu vai brīvā formā rakstītu iesniegumu, sūtot pa pastu uz Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju ar norādi uz aploksnes “Trauksmes cēlēja ziņojums”.

Atbildīgās personas (kontaktpersonas) trauksmes celšanas jautājumos? 

Trauksmes cēlēju kontaktpersonas Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā ir Juridiskās nodaļas juriskonsulte Agate Patrīcija Grīna, 67026622, iztrauksme@riga.lv un Juridiskās nodaļas vadītāja Baiba Nagliņa, 67026624, iztrauksme@riga.lv.

Kas notiek pēc trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas?

Pēc ziņojuma saņemšanas kompetentā institūcija, kurai ziņojums ir piekritīgs, septiņu dienu laikā to izvērtē, lai noteiktu, vai tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par saņemtā ziņojuma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējam tiek nosūtīta atbildes vēstule.

Ja ziņojuma izskatīšanai nepieciešama papildu informācija, ar iesniedzēju sazināsies institūcijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos vai par ziņojuma izskatīšanu atbildīgā persona.

Divu mēnešu termiņā no dienas, kad ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, iesniedzējs tiek informēts par tā izskatīšanas rezultātu vai, ja izskatīšana vēl nav pabeigta – par ziņojuma izskatīšanas gaitu, papildus informējot arī par izskatīšanas rezultātu. 

Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājas lapā.

Paziņojam, ka pamatojoties uz Rīgas domes 26.08.2009. lēmumu  Nr. 200 „Par atsevišķu Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju likvidāciju”, ar 01.11.2009. Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcija tiek  pārdēvēta par Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju un realizē tai nodotās pārvaldes funkcijas Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Rīgas Ziemeļu rajona administratīvajās teritorijās.

Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārākumiem, pilda Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālr. 67026859 un 67012031, e-pasts: bac@riga.lv).