Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks:

  • nodrošina darba devēja funkcijas un uzdevumus, tajā skaitā (bet ne tikai) paraksta darba līgumus, vienošanās pie darba līgumiem, personāla rīkojumus un citus dokumentus, kuru izdošana izriet vai ir nepieciešama darba tiesisko attiecību uzsākšanai, uzturēšanai un izbeigšanai starp Rīgas pilsētas pašvaldību un Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas, kā arī Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā esošo īpaša statusa struktūrvienību darbiniekiem;
  • organizē darba aizsardzību Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas un saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 19.1.4., 19.2.2., 19.2.4.–19.2.9., 19.3.1.–19.3.4.apakšpunktā minētajās Rīgas pilsētas pašvaldības īpaša statusa institūcijās.