Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Viļņa Ķirša pārraudzībā ir  Rīgas pilsētas attīstība un plānošana un satiksmes infrastruktūras un transporta jautājumi.

Atbilstoši savai kompetencei:

  • uzrauga Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas domes Satiksmes departamenta darbu un var dot uzdevumus šo departamentu direktoriem;
  • atbild par normatīvo aktu, Rīgas domes lēmumu, Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi savās atbildības jomās;
  • ierosina jautājumu izskatīšanu Rīgas domes sēdēs, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā un Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejā;
  • veicina Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbību ar ministrijām un Ministru kabinetu pilsētas attīstības projektu virzības izskatīšanai Ministru kabinetā un ministrijās;
  • veicina valsts un Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanu satiksmes, transporta un pilsētas attīstības projektiem;
  • sadarbībā ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Edvardu Smiltēnu, kura atbildībā ir Pierīgas sadarbības jautājumi, izstrādā priekšlikumus Rīgas un Pierīgas kopīgo transporta problēmu risinājumiem;
  • iesniedz priekšlikumus par darba grupu, komisiju vai padomju izveidošanu, iesaistot tajās Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekus, kā arī attiecīgās jomas ekspertus un Rīgas iedzīvotājus.