Projekts “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” (PKIP)

Nr.2.2.1.1/17/I/035

Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2018.gada 7.jūnijā. Projektu īsteno Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs.

Projekta virsmērķis

Projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” (turpmāk - PKIP) virsmērķis ir veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) sasniegšanu, veicinot pašvaldībās izmantoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) risinājumu sadarbspēju.

Projekta galvenās darbības

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:
1. Pašvaldību informācijas sistēmu references arhitektūras un integrācijas standartu izstrāde. 
2. PKIP platformas izstrāde un ieviešana (t.sk. Rīgas pilsētas pašvaldībāun partneru pašvaldībās). 
3. Vienota pašvaldību informācijas sistēmu integrācijas risinājuma izstrāde un ieviešana. 
4. Pašvaldību e-pakalpojumu attīstīšana, t.sk. pašvaldību e-pakalpojumu pilnveide un izmitināšana portālā www.latvija.lv, pašvaldību e-pakalpojumu ieviešana partneru pašvaldībās: 
4.1. e-rēķina iesniegšana; 
4.2. tirdzniecības atļauja pašvaldības noteiktajās pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās; 
4.3. tirdzniecības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā; 
4.4. reģistrācija pirmsskolas iestāžu rindā; 
4.5. koku ciršanas atļauja; 
4.6. pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu. 
5. Projekta vadība un publicitāte, t. sk. projekta vadība un projekta obligātās publicitātes nodrošināšana.

Projekta iznākumi:
1. Pilnveidoti 13 darbības procesi;
2. Izveidota viena centralizēta atvērtas informācijas sistēmu platforma, tai skaitā veikta to ieviešana;
3. Pilnveidoti un izmitināti www.latvija.lv 6 e-pakalpojumi;
4. Publicētas 11 atvērtās datu kopas;
5. Nodrošināta datu apmaiņa ar 9 valsts reģistriem.
Projekta izmaksas
Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 4 500 000,00 euro, no kuriem 3 825 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 540 000 eiro pašvaldības finansējums un 135 000 eiro valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums. Projekta plānotās uzturēšanas izmaksas ir 350 000 euro gadā.

Projekta ilgums
Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2021.gada 6.jūnijam.

Sadarbības partneri
Projekta īstenošanā piedalās 61 (sešdesmit viens) sadarbības partneris:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), Aglonas novada dome, Alojas novada dome, Alsungas novada dome, Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada dome, Bauskas novada administrācija, Brocēnu novada pašvaldība, Carnikavas novada dome, Cēsu novada pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils novada dome, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Durbes novada pašvaldība, Grobiņas novada dome, Gulbenes novada dome, Ikšķiles novada pašvaldība, Inčukalna novada dome, Jaunpiebalgas novada dome, Jaunpils novada dome, Jelgavas novada pašvaldība, Jelgavas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Kocēnu novada dome,Kuldīgas novada pašvaldība, Lielvārdes novada pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Līvānu novada dome, Madonas novada pašvaldība, Mārupes novada dome, Naukšēnu novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Ozolnieku novada pašvaldība, Pāvilostas novada pašvaldība, Pļaviņu novada dome, Preiļu novada dome, Priekules novada pašvaldība, Raunas novada dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Rundāles novada dome, Rūjienas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Smiltenes novada dome, Stopiņu novada dome, Strenču novada dome, Talsu novada pašvaldība, Tukuma novada dome, Vaiņodes novada dome, Valkas novada dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Ventspils pilsētas dome, Viesītes novada pašvaldība ir projekta partneri.

Kontaktpersonas:
RD ITC Eiropas Savienības IKT projektu vadītāja Renāte Raginska (67012961, renate.raginska@riga.lv)
RD ITC Eiropas Savienības IKT projektu vadītāja Kristīne Bučinska (67026017, kristine.bučinska@riga.lv)

Jaunumi hronoloģiskā secībā:

22.08.2018. tika paziņots iepirkuma “Konsultāciju pakalpojumi saistībā ar Rīgas pašvaldības īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums"” uzvarētājs un 13.09.2018. parakstīts konsultantu iepirkuma līgums ar SIA “Corporate Consulting”. 
Darba izpildes mērķis ir sniegt konsultatīvo atbalstu projekta PKIP darbību sekmīgai īstenošanai un veikt dokumentācijas sagatavošanu, nodrošinot: 
•Iepirkumu atbalstu visa projekta realizācijas gaitā; 
•Sistēmas izstrādes biznesa procesu, lietotāju vajadzību analīze, vadlīnijas un tehniskās specifikācijas (biznesa procesi; lietotāju vajadzības, funkcionālās un nefunkcionālās prasības, t.sk. lietojamības prasības) izstrādi un saskaņošanu, strukturēšanu un pārvaldību; 
•Sistēmas ieviešanas autoruzraudzības, kvalitātes kontroles un atbalsta darbus. 

Līdz 01.09.2018. parakstīti 62 sadarbības partneru līgumi (Aglonas novada dome; Alojas novada dome; Alsungas novada dome; Alūksnes novada pašvaldība; Apes novada dome; Bauskas novada dome; Brocēnu novada pašvaldība; Carnikavas novada dome; Cēsu novada pašvaldība; Dagdas novada pašvaldība; Daugavpils novada dome; Daugavpils pilsētas dome; Dobeles novada pašvaldība; Durbes novada dome; Grobiņas novada dome; Gulbenes novada dome; Ikšķiles novada pašvaldība; Inčukalna novada dome; Jaunpiebalgas novada dome; Jaunpils novada dome; Jelgavas novada pašvaldība; Jelgavas pilsētas pašvaldība; Jēkabpils pilsētas pašvaldība; Jūrmalas pilsētas dome; Kocēnu novada dome; Kuldīgas novada pašvaldība; Lielvārdes novada dome; Liepājas pilsētas pašvaldība; Limbažu novada pašvaldība; Līvānu novada dome; Madonas novada pašvaldība; Mārupes novada dome; Naukšēnu novada pašvaldība; Ogres novada pašvaldība; Olaines novada dome; Ozolnieku novada dome; Pāvilostas novada pašvaldība; Pļaviņu novada dome; Preiļu novada dome; Priekules novada pasvaldība; Raunas novada dome; Rēzeknes novada pašvaldība; Rēzeknes pilsētas pašvaldība; Ropažu novada pašvaldība; Rundāles novada dome; Rūjienas novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība; Siguldas novada dome; Skrundas novada pašvaldība; Smiltenes novada dome; Stopiņu novada dome; Strenču novada dome; Talsu novada pašvaldība; Tukuma novada dome; Vaiņodes novada dome; Valkas novada dome; Valmieras pilsētas pašvaldība; Valsts reģionālās attīstības aģentūra; Vecpiebalgas novada pašvaldība; Ventspils novada pašvaldība; Ventspils pislētas dome; Viesītes novada pašvaldība).
Ātrākas un efektīvākas sadarbības nodrošināšanai ar sadarbības partneriem izveidota saziņas vietne: www.yammer.com.

28.11.2018., lai notiktu veiksmīga projekta ieviešana, kā arī nodrošinātu labāku un kvalitatīvāku funkcionālo un tehnisko prasību apkopošanu iepirkuma dokumentācijā tika sagatavota aptaujas anketa par PKIP projekta funkcionālajiem blokiem, Aptaujas anketa pieejama šeit: https://blis.lps.lv/lv/aptaujas/pkip.

2018.gada decembris - 2019.gada maijs, lai kvalitatīvi sagatavotu tehniskās prasības “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājuma izstrādi un ieviešanu” paredzētajam iepirkumam, tika izveidotas vairākas darba grupas, kuru uzdevums bija kopīgi ar projektā piesaistītajiem konsultantiem SIA “Corporate Consulting” sagatavot iepirkuma tehniskās specifikācijas dokumentus.
01.03.2019. Rātslaukumā 1, Rīgā, tika organizēta “Projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” konference projekta sadarbības partneriem”. Konferences video ieraksts pieejams: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Online_sarunas/default.htm vai https://skaties.riga.lv/ieraksts.php?x=63 .
2019.gada 16. martā, tika publicēta IUB tīmekļvietnē   https://pvs.iub.gov.lv/show/571944 iepirkuma procedūra “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības projekta risinājumu izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr.RDITC 2019/02 iepirkums.
2019.gada 26.marts, tika saņemts no  viena pretendenta SIA “ZZDats” piedāvājums iepirkumam “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības projekta risinājumu izstrāde un ieviešana”.
 2019.gada marts-aprīlis, notikušas vairākas darba grupas ar projektā iesaistītajām Latvijas pašvaldībām (tikai projekta virsuzraugi: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Gulbenes novada dome, Daugavpils pilsētas dome, Liepājas pilsētas pašvaldība, Jelgavas pilsētas pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Kocēnu novada dome, Inčukalna novada dome, Jūrmalas pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība)
2019.gada jūnijs, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 4.punktu un sestās daļas 3.punktu (konkursa dialogs) norisinās sarunas ar kandidātu SIA “ZZDats”.

2019.gada jūlijs – septembris, izstrādāts programmatūras tehniskās specifikācijas “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības projekta risinājumu izstrāde un ieviešana” (turpmāk – PKIP) dokuments.
2019.gada septembrī saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 4.punktu un sestās daļas 3.punktu (konkursa dialogs) izsludināta otrā kārta.
2019.gada septembrī ir noslēdzies iepirkums “PKIP projekta risinājumu izstrāde un ieviešana”.  Par uzvarētāju tika atzīts SIA “ZZ Dats” (un 28.10.2019. tika parakstīts “PKIP projekta risinājumu izstrāde un ieviešanas” līgums, iepirkuma identifikācijas numurs: RDITC 2019/02, ar Izstrādātāju. 
2019.gada decembrī:
1. uzsāka Resursu vadības sistēmu (RVS)  un  Dokumentu vadības sistēmu (DVS) integrācijastehniskās specifikācijas dokumenta izstrāde;
2. Organizēts seminārs “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” (05.12.2019.) pašvaldībām un sadarbības partneriem. Semināra video ieraksts pieejams : https://skaties.riga.lv/ieraksts.php?x=87

 Ņemot vērā situāciju valstī Covid – 19 sakarā visi darbi 2020.gadā no janvāra līdz jūnijam ir veikti attālināti.

2020.gada janvāris – jūnijs
“PKIP projekta risinājumu izstrāde un ieviešanas” izstrādes līguma ietvaros ir veikti  1 un 2 posma izstrādes darbi šādās aktivitātēs:
1. DAM
2. Login
3. PAM
4. Sadarbspējas modulis
Izsludināti 22.04.2020. Sarunu procedūras Resursu vadības sistēmu (RVS)  un  Dokumentu vadības sistēmu (DVS) iepirkumi ar 8 izstrādātājiem:
1.  SIA “Visma Consulting” (Horizon)
2. SIA ZZ Dats (GVedis)
3. SIA “Jprisinājumi” (Pakalns)
4. SIA Ozols Grupa (Ozols)
5. A/S „RIX Technologies” (Namejs)
6. SIA T2T (DocLogix)
7. SIA “Corporate Systems” EDUS
8. SIA ZZ Dats (Lietvaris)
15.05.2020. Sarunu procedūras Resursu vadības sistēmu (RVS)  un  Dokumentu vadības sistēmu (DVS) iepirkuma ietvaros saņemti 7.finanšu piedāvājumi no :
1.  SIA “Visma Consulting” (Horizon)
2. SIA ZZ Dats (GVedis)
3. SIA Ozols Grupa (Ozols)
4. A/S „RIX Technologies” (Namejs)
5. SIA T2T (DocLogix)
6. SIA “Corporate Systems” EDUS
7. SIA ZZ Dats (Lietvaris)
Un no SIA “Jprisinājumi” (Pakalns) atteikums no turpmākās piedalīšanās Sarunu procedūrā.
No 16.05.2020. – 
Resursu vadības sistēmu (RVS)  un  Dokumentu vadības sistēmu (DVS) iepirkuma ietvaros norisinās sarunas ar 7 izstrādātājiem.
 

Papildināts: 02.07.2020.

Publicēts: 12.06.2018.