Klase

Noslēgusies projekta "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide", Nr. 2.2.1.1./19/I/001, (turpmāk – projekts) īstenošana, kura ietvaros Rīgas valstspilsētas aģentūra "Rīgas digitālā aģentūra" (Aģentūra) īstenoja  valsts informācijas sistēmas “Izglītības resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēma” (RUMIS) izstrādi. 2023.gada 21.novembrī pieņemti RUMIS darbību regulējošie Ministru kabineta noteikumi.

Izstrādājot RUMIS, tika sasniegts viens no projekta izvirzītajiem mērķiem, kas paredzēja izstrādāt un ieviest vienotu nacionālā līmeņa informācijas sistēmu izglītības procesiem nepieciešamo datoru un citu tehnoloģisko resursu uzskaites un monitoringa nodrošināšanai.

RUMIS izstrādes īstenošanai Aģentūra veica publisko iepirkumu un pakalpojuma izpildi veica piegādātāju apvienība SIA “Corporate Systems” un SIA “Datorzinību centrs”. Veikta RUMIS funkcionalitātes izstrāde, e-pakalpojuma izstrāde, apgūts finansējums 251 232,30 EUR apmērā.  RUMIS  turpmākajai attīstībai un uzturēšanai noslēgtā līguma ietvaros plānoti 289 859,13  EUR.

Nodrošināts arī RUMIS audits, kuru veica SIA “Agile&Co”, un nodrošināta RUMIS risinājuma izvietošana valsts vienotajā datu centrā.

RUMIS ietvaros ir izstrādāts jauns e-pakalpojums “Pieteikums skolēna datoram”, kas ir izmitināts valsts vienotajā e-pakalpojumu portālā latvija.gov.lv.
 

E-pakalpojumu varēs izmantot, ja izglītības iestāde piedāvās izsniegt datorus lietošanai ārpus izglītības iestādes.  Lēmumu par datoru izsniegšanu lietošanai ārpus izglītības iestādes pieņems katra izglītības iestāde pati, izvērtējot mācību procesa vajadzības un iestādes rīcībā esošos resursus.

E-pakalpojuma izmantošana taupīs izglītības iestāžu darbinieku, bērnu vecāku un likumisko pārstāvju laiku, jo pakalpojuma sniegšana notiks elektroniski. E-pakalpojums nodrošinās Izglītojamo vecākiem un  likumiskajiem pārstāvjiem iespēju reģistrēt pieteikumu attālināti, nedodoties uz izglītības iestādi.

Tiks ietaupīts laiks un resursi šādiem procesiem:

  • pieteikumu iesniegšana;
  • datu apkopošana par pieteikumiem;
  • datortehnikas pieņemšanas – nodošanas dokumentu noformēšana;
  • datortehnikas uzskaite un monitorings.

RUMIS ieviešana notiks pakāpeniski. Sākotnēji aprobācijas periodā RUMIS un jauno e-pakalpojumu uzsāks lietot divas Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes.  Pārējās Latvijas izglītības iestādēs RUMIS ieviešana plānota līdz 2024.gada 1.septembrim, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi .

Papildu informācija par RUMIS ir pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā.

Kopējais projekta norises laiks: no 2019. gada 2. augusta līdz 2023. gada 1. decembrim (52 mēneši). Aģentūra projektā kā sadarbības partneris īstenoja RUMIS izstrādi laika posmā no 2023. gada 3. marta līdz 2023. gada 1. decembrim (11 mēneši).

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 3 075 802.53 EUR, Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā 2 614 432.16 EUR, valsts budžeta finansējums 15% apmērā  461 370.37 EUR.  No tā Aģentūrai RUMIS izstrādes īstenošanai -  attiecināmais finansējums 312 428.88 EUR, Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 265 564.55 EUR apmērā un valsts budžeta finansējums 46 864.33 EUR.

Kontaktpersona: Aija Vule, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra”, Projektu pārvalde, Eiropas Savienības IKT projektu nodaļas projektu vadītāja (+37120259623; Aija.Vule@riga.lv).

Publicēts: 15.12.2023.

Šī gada 21.novembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.664 “Izglītības resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēmas noteikumi”, kas nosaka izglītības procesam neieciešamo datoru un citu izglītības tehnoloģisko resursu uzskaites kārtību. Noteikumi stājās spēkā 2023. gada 1. decembrī.

Atbilstoši noteikumiem, izglītības iestādēs  tiek ieviesta vienota valsts informācijas sistēma “Izglītības resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēma”(RUMIS), kurā centralizēti tiks  nodrošināta izglītības procesam nepieciešamo datoru un citu izglītības tehnoloģisko resursu uzskaite un pārvaldība. RUMIS ietvaros ir izstrādāts jauns e-pakalpojums “Pieteikums skolēna datoram”, kas ir izvietots valsts vienotajā e-pakalpojumu portālā Ltvija.lv.
E-pakalpojumu varēs izmantot, ja izglītības iestāde piedāvās izsniegt datorus lietošanai ārpus izglītības iestādes.  Lēmumu par datoru izsniegšanu lietošanai ārpus izglītības iestādes pieņems katra izglītības iestāde, izvērtējot mācību procesa vajadzības un izglītības iestādes rīcībā esošos resursus. E-pakalpojums nodrošinās iespēju pieteikties datora saņemšanai un lietošanai izglītības iestādē vai mājās, kā arī nodrošinās atbalstu citiem ar datortehnikas izmantošanu saistītiem procesiem, piemēram, problēmu pieteikšanu un risināšanu.

RUMIS izstrāde ir veikta projekta "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide", Nr. 2.2.1.1./19/I/001  ietvaros. Projekta īstenotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Valsts valodas centru un Rīgas valstspilsētas aģentūru "Rīgas digitālā aģentūra".

12.12.2023.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projekts "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide"

Nr. 2.2.1.1./19/I/001

Projekta "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide" īstenotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Valsts valodas centru un Rīgas valstspilsētas aģentūru "Rīgas digitālā aģentūra".

Projekta norises laiks: no 2019. gada 2. augusta līdz 2023. gada 1. decembrim (52 mēneši).

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 3 499 314.37 EUR, Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 974417.21 EUR, valsts budžeta finansējums 15% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 524 897.16 EUR.

Projekta mērķi kopumā: Projekts tiek īstenots kā viens no programmas projektiem, kas paredz ieviest publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko nodrošinājumu vienlaikus ar centralizēto platformu un infrastruktūras attīstību valsts pārvaldē.

Projekta ietvaros Rīgas valstspilsētas aģentūras "Rīgas digitālā aģentūra" mērķis:

Projekta īstenošana sekmēs šādu galveno mērķu sasniegšanu:

  • Izstrādāt vienotu nacionālā līmeņa informācijas sistēmu izglītības procesiem nepieciešamo tehnisko un citu resursu uzskaites un monitoringa nodrošināšanai.

Aktivitātes ietvaros skolēnus tiek plānots nodrošināt ar portatīvajiem datoriem, kas tiks izsniegti individuālai lietošanai gan mājās, gan skolā. Lai nodrošinātu pieteikšanās procesa caurspīdīgumu, plānots izstrādāt resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēmu (RUMIS). 

RUMIS un izveidotais e-pakalpojums "Pieteikums skolēna datoram” prasīs mazāku izglītības iestāžu darbinieku resursu pakalpojuma sniegšanai un pārvaldības procesa izpildei (datu apkopošanai par pieteikumiem; datortehnikas pieņemšanai - nodošanai; datortehnikas lietošanas monitoringa nodrošināšanai). Izglītojamo vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem, kuriem RUMIS un izveidotajā e-pakalpojumā "Pieteikums skolēna datoram” tiks sniegta iespēja iesniegt pieteikumu elektroniski, samazināsies administratīvais slogs resursu pieteikšanas procesā, ņemot vērā, ka to būs iespēja izdarīt attālināti, papildus nedodoties uz izglītības iestādi.

RUMIS izstrāde norisināsies līdz 2023.gada 1.decembrim.

19.06.2023.

RUMIS projekta kontaktpersona: Aija Vule, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra”, Projektu pārvalde, Eiropas Savienības IKT projektu nodaļas projektu vadītāja (20259623; Aija.Vule@riga.lv).

Logo Eiropas Reģionālais attīstības fonds