Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
7
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personai, kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu ar piesaisti zemei Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams saņemt atļauju, vēršoties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī, vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā pastkastē. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā dokumentu iesniegšana klātienē tiek nodrošināta otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās. Pirmdienās dokumentus var iesniegt tikai elektroniski.
  Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem
  aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un citus nepieciešamos dokumentus.
  Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus.
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums reklāmas saskaņošanai/izvietošanas atļaujas saņemšanai (veidlapa Nr.DA_118_v2);
  2. Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, norādot izmērus un mērogu).
  3. Papildu efektu raksturojums (piemēram: apgaismojums, skaņu efekti, ja tādi plānoti).
  4. Apdares materiālu un krāsu risinājumu apraksts.
  5. Noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta.
  6. Zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma.
  7. Saskaņojums ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (ja objekts izvietots gar ceļu).
  8. Objekta novietnes piesaiste uz zemes vienības situācijas plāna (ja objekts izvietots ielu sarkanajās līnijās).
  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izskata reklāmas/reklāmas objekta ar piesaisti zemei projektu un pieņem lēmumu par reklāmas/ reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju.
  Vienlaicīgi ar reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izsniedz paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (izņemot izkārtnes).

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pirms reklāmas/reklāmas objekta projekta iesniegšanas un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas sagatavošanas jāveic obligāts maksājums - 22,77 EUR pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošo noteikumu Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" pielikumu.
  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV82RIKO0020100000002

  Pēc reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājumi atbilstoši Rīgas domes 01.08.2006. saistošajos noteikumos Nr. 51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" noteiktajai kārtībai (izņemot izkārtnes).
  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV55RIKO0020100000003

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju iespējams saņemt elektroniski uz klienta norādīto e-pasta adresi.
  Ja reklāma ir pašvaldības nodevas objekts, maksāšanas paziņojums par pašvaldības nodevu tiek sagatavots un izsūtīts ierakstītā pasta sūtījumā 5 darba dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas atļaujas sagatavošanas.

Maksājumi

PozīcijaCena
Reklāmas/Reklāmas objekta izvietošanas atļauja22.77 EUR