Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Paskaidrojuma raksta ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, pārbūvei, nojaukšanai, restaurācijai I daļu (ieceres dokumentācija) iesniedz ierosinot 1.grupas inženierbūves (atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi") jaunu būvniecību, novietošanu, ierīkošanu, pārbūvi, nojaukšanu, restaurāciju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. aizpildīts iesniegums "Paskaidrojuma raksts inženierbūvei".
  2. topogrāfisko plānu, būvju situācijas plānu, inženiertīklu izvietojuma shēmu vai situācijas plānu;
  3. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;
  4. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;
  5. grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu (izņemot inženierbūves nojaukšanu);
  6. garenprofila rasējumu, ja plānots būvēt inženiertīkla pievadu;
  7. novietojuma plānu, kurā norādīts inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, vizuāli uztveramā formā (M 1:50; M 1:250; M 1:500; M 1:1000);
  8. ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir plānota inženierbūves novietošana;
  9. galvenos konstruktīvos mezglus (karogu masta vai sezonas inženierbūves novietošanas gadījumā);
  10. detalizāciju atbilstoši projektēšanas līgumam (piemēram, būvizstrādājumu specifikāciju);
  11. pilnvara, ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona;
  12. saskaņojumus atkarībā no būvniecības ieceres;
  13. citi dokumenti.

 2. Pakalpojuma apmaksas solis
  Saskaņā ar Rīgas domes 01.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-164-sn “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā” par lēmumu akceptēt paskaidrojuma rakstu maksājama nodeva:
  1) fiziskām personām 1 lēmums - 50 EUR;
  2) juridiskām personām 1 lēmums - 100 EUR.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. Nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV82RIKO0020100000002

  No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
  1) personas ar I un II grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai);
  2) būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība finansēta pilnā apjomā par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu tiek veikta sociālās dzīvojamās mājas būvniecība;
  3) elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei;
  4) valsts pārvaldes institūcijas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).