Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Paskaidrojuma raksts nepieciešams, ja paredzēta I vai II grupas ēkas nojaukšana, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Būvniecības iecerei nepieciešamos dokumentus izstrādā un, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), elektroniski iesniedz aizpildītu veidlapu „Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai. I daļa” ar nepieciešamajiem pielikumiem:
  - īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus;
  - būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību;
  - situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka;
  - attiecīgā inženiertīkla īpašnieka atzinumu, ka otrās grupas būve ir atslēgta no ārējiem inženiertīkliem;
  - fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem;
  - atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

  Lai realizētu ēkas nojaukšanas ieceri, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi. Būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam.

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu un tam pievienotos dokumentus izskata 14 dienu laikā pēc tā reģistrācijas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un izdara paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļā atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.

  Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā ēkas nojaukšanai būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā lēmuma pieņemšanai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).