Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Paskaidrojuma raksta I daļu autoceļu un ielu būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai iesniedz portālā www.bis.gov.lv/bis šādos gadījumos (Ministru kabineta 25.10.2014. noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”):
1.satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālos un vertikālos apzīmējumus) būvniecībai;
2. pirmās grupas māju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;
3. pievienojumu būvniecībai pie esošā pašvaldību ielu tīkla vai valsts vietējā autoceļa;
4. velosipēdu ceļu un gājēju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;
5. komersantu ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;
6. otrās vai trešās grupas ceļu un ielu atjaunošanai un nojaukšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  Būvniecības informācijas sistēmā aizpildīts iesniegums "Paskaidrojuma raksts autoceļu objektam" ar nepieciešamajiem pielikumiem:
  1. valdījuma vai lietojuma gadījumā – dokuments, kas apliecina tiesības ierosināt būvniecību, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;
  2. saskaņojums ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);
  3. skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecību;
  4. grafiskie dokumenti;
  5. situācijas plāns atbilstošā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīts objekta novietojums un tā izmēri;
  6. dokumenti saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem;
  7. citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Saskaņā ar Rīgas domes 01.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-164-sn “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un pašvaldības nodevu par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā” par lēmumu akceptēt paskaidrojuma rakstu maksājama nodeva:
  1) fiziskām personām 1 lēmums - 50 EUR;
  2) juridiskām personām 1 lēmums - 100 EUR.

  Maksājuma rekvizīti:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģ. Nr. 90011524360
  Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  Konta Nr. LV82RIKO0020100000002

  No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
  1) personas ar I un II grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai);
  2) būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība finansēta pilnā apjomā par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu tiek veikta sociālās dzīvojamās mājas būvniecība;
  3) elektroenerģijas energoapgādes komersanti, kas ir licencēti vai atbilst noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ja plānotā būve (būvniecības ieceres objekts) būs energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā un tiks tieši izmantota elektroenerģijas ražošanai vai pārvadei;
  4) valsts pārvaldes institūcijas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentus iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).