Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt: pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei; pabalstu bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Audžuģimene, kura deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tās aprūpē atrodas ar bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns un kura ar Sociālo dienestu ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, var pieprasīt pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas Sociālais dienests nodrošina sociālās garantijas bērnam, kurš uz laiku ir ievietots audžuģimenē, atbilstoši viņa vajadzībām, piešķirot pabalstu bērna uzturam audžuģimenē, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam, kā arī audžuģimenei papildu atlīdzību par audžuģimenes pienākuma pildīšanu. Pabalsts 525 EUR mēnesī bērna uzturam (75% apmērā no Latvijas Republikā noteiktās minimālās darba algas). 200 EUR gadā apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam līdz sešu gadu vecumam. 250 EUR gadā apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam līdz 18 gadu vecumam. 215 EUR mēnesī par audžuģimenes pienākuma pildīšanu.

Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 iesniegumu ar pieprasījumu pabalsta audžuģimenē ievietota bērna uzturam, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei un pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākuma pildīšanu piešķiršanu;

 Rīgas valstspilsētas pašvaldības lēmuma par konkrēta bērna ievietošanu audžuģimenē noraksta kopiju. Lai saņemtu minēto atbalstu, nepieciešams vērsties Rīgas Sociālajā dienestā, Baznīcas ielā 19/23, 1. stāvā, 110. kabinetā, tālr. 67105044. Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesūtīt pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot e-adresi.

2. Pakalpojuma saņemšana Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu.

3. Pārsūdzēšanas procesa apraksts

Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.