Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīgas Sociālais dienests piešķir materiālu atbalstu personai, kuru Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība. Pabalsta apmērs par specializētajā aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē dzīvojošu aizgādnībā esošu personu ir 25 eiro mēnesī, par personu, kura nedzīvo specializētajā aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē 50 eiro mēnesī.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, vēršoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesā par aizgādņa iecelšanu, var vienlaikus pieprasīt pabalstu par aizgādņa pienākumu pildīšanu . Persona uzrāda bāriņtiesas atbildīgajam darbiniekam personu apliecinošu dokumentu, lēmuma norakstu par aizgādņa iecelšanu un iesniedz iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu. Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa iesniegumu oriģinālus un lēmumu norakstus par personas iecelšanu par aizgādni nogādā Rīgas Sociālajam dienestam, kurš lemj par pabalsta piešķiršanu un izmaksāšanu. Pabalstu aizgādnis var pieprasīt arī Rīgas Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesas lēmuma norakstu par aizgādņa iecelšanu. Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055. Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot e-pasta adresi: soc@riga.lv.

2. Pakalpojuma saņemšana Rīgas Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aizgādnim mēneša laikā paziņo rakstveidā, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Pabalstu izmaksā aizgādnim reizi mēnesī, pārskaitot to uz aizgādņa norādīto norēķinu kontu. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.

3. Pārsūdzēšanas procesa apraksts

Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.