Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Rīgas Sociālais dienests piešķir materiālu atbalstu personai, kuru Rīgas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju un pilngadīgai personai, kurai ir nodibināta pagaidu aizgādnība. Pabalsta apmērs par specializētajā aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē dzīvojošu aizgādnībā esošu personu ir 14.23 eiro mēnesī, par personu, kura nedzīvo specializētajā aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē 28.46 eiro mēnesī.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, vēršoties Rīgas bāriņtiesā par aizgādņa iecelšanu, var vienlaikus pieprasīt aizgādņa pabalstu. Persona uzrāda bāriņtiesas atbildīgajam darbiniekam personu apliecinošu dokumentu, lēmuma norakstu par aizgādņa iecelšanu un iesniedz iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu.
  Rīgas bāriņtiesa iesniegumu oriģinālus un lēmumu norakstus par personas iecelšanu par aizgādni
  nogādā Rīgas Sociālajam dienestam, kurš lemj par pabalsta piešķiršanu un izmaksāšanu.
  Pabalstu aizgādnis var pieprasīt arī Rīgas Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un Rīgas bāriņtiesas lēmuma norakstu par aizgādņa iecelšanu.

  Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
  Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
  arī izmantojot e-pasta adresi: soc@riga.lv.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Rīgas Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aizgādnim divdesmit divu darba dienu laikā paziņo rakstveidā, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
  Pabalstu izmaksā aizgādnim reizi mēnesī, pārskaitot to uz aizgādņa norādīto norēķinu kontu.
  Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048
  Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055