Izsoles rezultāts:
Kanālmalas apstādījumi, tirdzniecības vieta 2 KM2
SIA “K.A. GROUP”, reģ. Nr. 40203062537
330,00 EUR/mēn. + PVN
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas meži"
Adrese
Kanālmalas apstājumi

Objekta adrese

Kanālmalas apstādījumi, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 5, Rīga, LV-1050

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

01000090028

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

01000090028

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Zemesgabali atrodas Rīgā, Kanālmalas apstādījumu teritorijā.

Izsoles objekta apzīmējums

Platība

Atrašanās vieta

KM 1

6 m2

Kanālmalas apstādījumi, Rīga

KM 2

6 m2

Kanālmalas apstādījumi, Rīga

Paredzētais izmantošanas veids:

Ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar Nolikumā norādītajām preču grupām un tirdzniecības nosacījumiem.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

-

Izsoles nodrošinājums

-

Drošības nauda

Katram no izsoles objektiem 180 EUR (viens simts astoņdesmit eiro) (bez PVN).

 

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

Katram no izsoles objektiem 180 EUR (viens simts astoņdesmit eiro) (bez PVN).

Izsoles solis

Katram no izsoles objektiem 30 EUR (trīsdesmit eiro) (bez PVN).

Iznomāšanas termiņš

15.04.2024.-30.09.2024. ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz periodu līdz 31.03.2025.

Apakšnomas iespējas

Tikai ar iepriekšēju iznomātāja piekrišanu.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole ar augšupejošu soli 2024. gada 18. martā plkst. 13:00. Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6, k-1, SIA „Rīgas meži” birojā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 13. martam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „Zemes gabalu daļu Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2024. gadā”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā;

vai

klātienē vai ar pasta starpniecību nolikuma 6.2. punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē līdz 2024. gada 13. martam plkst. 16:00, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: „Izsoles “Zemes gabalu daļu Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2024. gadā” un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu;

Par pieteikumu iesniegšana klātienē iespējama darba dienās SIA „Rīgas meži” centrālajā birojā Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6, k-1, Rīga, LV-1004, tikai iepriekš saskaņotā laikā par iesniegšanas laiku vismaz vienu darba dienu pirms pieteikuma iesniegšanas sazinoties ar Nolikuma 1.1. punktā noteikto kontaktpersonu, kā arī ievērojot pieņemšanas vietā noteiktos drošības pasākumus.

Iznomātājs

SIA „Rīgas meži”, kas rīkojas atbilstoši ar Rīgas domes 17.09.2020. lēmumu Nr. 747 „Par pilnvarojumu SIA “Rīgas meži” slēgt zemes nomas līgumus” piešķirtajām tiesībām iznomāt 31.01.2017. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. RD-17-83-lī 1.2. punktā minētajās apstādījumu teritorijās zemes gabalu daļas.

Objekta apskate

Objektus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku pa tālruni +37128608595 vai e-pastu: zane.paberza@rigasmezi.lv.  

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Atbilstoši Nolikumam papildus nosolītajai nomas maksai tiek piemērota infrastruktūras uzturēšanas maksa.