16.12.2021. mutiskās izsoles “Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu iznomāšana no 2022.gada līdz 2024.gadam” rezultātā noslēgts līgums ar SIA “Joma SPA” par Piestātnes Nr.3 (Piestātne 11.novembra krastmalā augšpus Akmens tilta Nr.3 (kadastra apzīmējuma Nr.0100 001 2017) lietošanu par EUR 3148.20 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro un 20 centi) mēnesī bez PVN.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Piestātnes
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Satiksmes departaments

IZSOLES OBJEKTS

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārvaldījumā esošo brīvo Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana no 2022.gada līdz 2024.gadam

 

IZMANTOŠANAS VEIDS

Nomnieka rīcībā esoša kuģošanas līdzekļa pietauvošana ar mērķi veikt pasažieru pārvadājumus ar kuģiem, un līdz ar to nodrošināt pasažieru iekāpšanu vai izkāpšanu konkrētajā piestātnē

IZSOLES SĀKUMCENA

Piestātnes Nr.

Piestātnes nosaukums

Sākumcena euro (bez PVN)

3.

11.novembra krastmalā augšpus akmens tilta nr.3

477

5.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.5

330

6.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.6

330

7.

Piestātne pie viesnīcas “Radisson” Nr.7

313

9.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.9

191

10.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.10

191

11.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.11

191

12.

Piestātne Zaķusalā Nr.12

174

13.

Piestātne Zaķusalā Nr.13

174

16.

Piestātne 11.novembra krastmalā  augšpus Akmens tilta Nr.16

338

17.

Piestātne 11.novembra krastmalā  lejpus Akmens tilta Nr.17

384

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

Viena nomas objekta izsoles sākumcena (bez PVN).

IZSOLES SOLIS

10% apmērā no izsoles sākumcenas.

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 2024. gada 15. oktobrim.

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Mutiskā pirmā izsole notiks 2021.gada 24.novembrī  plkst.11.00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā 6.stāva zālē.

Izsoles norisē tiek ievēroti normatīvie akti Covid -19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā. Izsole tiek rīkota epidemioloģiski drošā vidē, t.sk., nodrošinot to, ka klātienē izsoles dalībnieki piedalās, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Komisija aicina piedalīties izsolē izsoles dalībnieku vai tā pārstāvi atbilstoši pārstāvības tiesībām, taču ne vairāk kā vienu personu no katra izsoles dalībnieka. Citus pārstāvjus komisija aicina vērot izsoles gaitu attālināti ar Microsoft Teams starpniecību. Saite, lai pieslēgtos Microsoft Teams sapulcei, kurā notiks izsole, interesentiem pēc pieprasījuma tiks izsūtīta ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms izsoles sākuma.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Ir PAGARINĀTS līdz 2021.gada 23.novembrim (klātienē – Satiksmes departamenta noteiktajā darba laikā līdz plkst.17.00 - pēdējais pieteikumu saņemšanas laiks Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumu sūtot uz elektroniskā pasta adresi sd@riga.lv).

IZNOMĀTĀJS

Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar Nolikumu, tajā skaitā, nomas līguma projektu, var iepazīties Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv

OBJEKTA APSKATE

(VIETA, LAIKS)

Nomas objekti ir izvietoti publiski pieejamās vietās, līdz ar to iespējamiem izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar nomas objektiem dabā jebkurā brīdī