Izsoles rezultātā tiesības slēgt nomas līgumu par zemes vienības Rīgā, Gaujas ielā 12, kadastra Nr. 0100 090 2007, sastāvā esošo zemes vienības daļu 67 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 090 2007 8001, uz pieciem gadiem ieguva:
• SIA “ROCKART” ar nomas maksu EUR 1.10 (bez PVN) par m2 mēnesī.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Adrese
Gaujas iela 12

Objekta adrese

Rīga, Gaujas iela 12

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 090 2007 8001

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Zemes vienība Rīgā, Gaujas ielā 12, kadastra Nr. 0100 090 2007, sastāvā esošās zemes vienības daļa 67 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 090 2007 8001.

Izmantošanas mērķis - ekspozīcijas laukuma (kapavietu aprīkojuma, t.i., pieminekļu, kapakmeņu, piemiņas plākšņu paraugi) izveidošana bez tiesībām ekspozīcijas laukumā novietot vai izbūvēt patstāvīgus objektus.

Drošības nauda

EUR 201.00 (divi simti viens euro un 00 centi)

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR 67.00 (sešdesmit septiņi euro un 00 centi) (bez PVN) mēnesī

Iznomāšanas termiņš

Pieci gadi.

Apakšnomas iespējas

Nav.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Rakstiskā izsole (pieteikumu atvēršanas sanāksme) notiks 2024.gada 05.aprīlī plkst. 15.00, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 9.stāva zālē.

Pretendentu pieteikumam pievienoto dokumentu atbilstības pārbaude šī nolikuma prasībām var notikt slēgtā sēdes daļā.

Saite, lai pieslēgtos Microsoft Teams sapulcei, kurā notiks pieteikumu atvēršanas sanāksme, interesentiem pēc pieprasījuma tiks izsūtīta pirms sanāksmes sākuma.

 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikumi dalībai izsolē slēgtās aploksnēs jāiesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Mājokļu un vides departamentā Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 2024. gada 05.aprīlī no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejas darbiniekam, iepriekš zvanot pa tālruni +37167012460, +37126418004, +37167012564.

Iznomātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments

Objekta apskate

Objekts ir izvietots publiski pieejamā vietā, līdz ar to iespējamiem izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar nomas objektu dabā jebkurā brīdī.

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Pārējos iznomāšanas nosacījumus skatīt pievienotajā izsoles nolikumā.