Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ir apturējis Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu daļu (sabiedriskā transporta pieturvietu) nomas tiesību izsoli Nr.1 un izsludina to no jauna ar precizētiem dokumentiem. Jaunais pieteikumu iesniegšanas periods izsolei ir no 15.11.2023. līdz 12.12.2023.

Nomas objektu iznomāšanas mērķis – sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju izvietošana, t.sk. nodrošinot to būvniecību un apsaimniekošanu atbilstoši nomas līgumam un nojumju tehniskajai specifikācijai ar tiesībām nojumēs izvietot tīkla reklāmas objektus.
Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Zemesgabals reklāmas objektiem
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

NOMAS OBJEKTI, IZNOMĀJAMĀ PLATĪBA, LIETOŠANAS MĒRĶIS

Informāciju par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu daļu, kuru nomas tiesības tiek izsolītas šīs izsoles ietvaros (turpmāk – Nomas objekti), skatīt zemāk.

 

SĀKOTNĒJĀS NOMAS MAKSAS APMĒRS

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 16.08.2023. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu sākotnējās nomas maksas apmērs par Nomas objektiem ir 251 944, 00 EUR (divi simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit četri euro, 00 centi)  (bez PVN) gadā.

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

Izsoles nodrošinājums ir 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi) (bez PVN) (turpmāk – Nodrošinājums).

Nodrošinājums jāsamaksā ne vēlāk kā pieteikuma par dalību izsolē iesniegšanas dienā.

DROŠĪBAS NAUDA

Drošības nauda nomas līguma saistību izpildes nodrošināšanai sastāda 20 % (divdesmit procentus) no attiecīgā izsoles dalībnieka nosolītās gada nomas maksas (bez PVN).

Drošības nauda iznomātājam jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma noslēgt nomas līgumu paziņošanas dienas.

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Nekustamā īpašuma nomas līgums ir spēkā 20 (divdesmit) gadus no līguma spēkā stāšanās dienas.

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Izsoles pretendents līdz pieteikuma iesniegšanai ir tiesīgs konsultēties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētas arhitekta dienesta pilsētas galveno dizaineri Evelīnu Ozolu par Nojumes tehniskās dokumentācijas nosacījumu izpildi.

Pieteikums iesniedzams:  nosūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: padizsole@riga.lv, sākot no 2023. gada 15. novembra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 12. decembra plkst.13.00.

 

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VEITA

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībnieku reģistrācija: 2023. gada 21. decembrī no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta 7. stāva zālē (715. telpa), Dzirnavu ielā 140, Rīgā.

Izsoles sākums: 2023. gada 21. decembrī plkst. 13.00  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta 7. stāva zālē (715. telpa), Dzirnavu ielā 140, Rīgā. Izsole ir atklāta, Izsoles gaita tiek protokolēta.

CITI IZNOMĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nomas objektu iznomāšanas mērķis – sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju (turpmāk un iepriekš – Nojumes) izvietošana, t.sk. nodrošinot Nojumju būvniecību un apsaimniekošanu atbilstoši Nomas līgumam un Nojumju tehniskajai specifikācijai ar tiesībām Nojumēs izvietot tīkla reklāmas objektus.

 

NOMAS OBJEKTU RAKSTUROJUMS, ATRAŠANĀS VIETAS

Informāciju par Nomas objektiem skatīt zemāk.

Nomas objekti ir publiski pieejami un pretendents apskati var veikt jebkurā sev ērtā laikā.

IZNOMĀTĀJS

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050.

IZSOLES NOTEIKUMI UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Izsoles Nr. 1 noteikumus un tā pielikumus, tai skaitā nomas līguma projektu skatīt zemāk.

Izsoles noteikumi un nomas līguma projekts publicēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē: www.rdpad.lv un Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē:  www.riga.lv