Izsoles statuss
Aktīva
Objekta veids
Telpas kopā ar zemi
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese
Vadžu ielā 8
Objekta adrese Vadžu ielā 8, Rīgā
Kadastra numurs
(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)
-
Kadastra apzīmējums
(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)
0100 128 0239 034, telpu grupa 001
Nomas objekta apraksts
(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)
Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā, kadastra Nr.0100 128 0239, daļa, kas sastāv no:
  • neapdzīvojamas telpas - darbnīcas Vadžu ielā 16, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 128 0239 034, daļa – 1.stāva telpu grupas 001 telpas Nr. 10-11; Nr. 13, ar platību 107,40 m2 (turpmāk – Īpašums);
  • Īpašumam piesaistītā zemesgabala Vadžu ielā 8, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 128 0458, 1074/79343 domājamās daļas, kas atbilst 770,45 m2 (turpmāk kopā – Zemesgabals),

turpmāk Īpašums un Zemesgabals kopā – Nekustamais īpašums.

izmantošanas veids: Īpašums tiek iznomāts komercdarbībai, bet Zemesgabals – Īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai bez jaunas apbūves tiesībām.

Iznomājamā platība
(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)
-
Izsoles nodrošinājums -
Drošības nauda EUR 102,58 (bez PVN)
Izsoles sākumcena
(sākotnējais nomas maksas apmērs)
EUR 51,29 mēnesī (bez PVN) par Nekustamo īpašumu
Izsoles solis EUR 5,00
Iznomāšanas termiņš Līdz atsavināšanas līguma spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas
Apakšnomas iespējas ir
Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiek 2022.gada 10.februārī plkst.15.00 Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5 (ieeja no Kalēju ielas 10), Rīgā, 219.telpā.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš No 12.01.2022. līdz 03.02.2022. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00, paredzot pieteikumu iesniegšanu:
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus iesniedz sūtot uz e-pastu: diipp@riga.lv
  • klātienē pieteikumus iesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, apmeklējumu piesakot iepriekš pa tālr.67012662 vai 67026004, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Komisijas kontaktpersona (jautājumos par izsoles norisi) ir Inga Eglīte (tālr. 67012662).
Iznomātājs Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050
Objekta apskate Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar A. Eibelis, tālr. 67037202, e-pasts: andris.eibelis@riga.lv vai D. Dumbre, tālr. 67026319, e-pasts: diana.dumbre@riga.lv, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Papildus informācija
(citi iznomāšanas nosacījumi)

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

Drošības nauda pēc Līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Līguma nodrošinājuma depozīts: Nodrošinājuma depozīts ir 2 (divu) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), kas izsoles dalībniekam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, ir jāsamaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas.

Nomas tiesību pretendentam, kuram Iznomātājs piedāvā noslēgt Nomas līgumu, 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas:

  • jāveic maksājums 266,20 (divi simti sešdesmit seši euro, 20 centi) (tai skaitā PVN) par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas vērtējuma veikšanas izdevumiem;
  • jāsamaksā Iznomātāja kontā tādu naudas summu, lai izveidotu Nodrošinājuma depozītu – 2 (divu) mēnešu nosolītās Nekustamā īpašuma nomas maksas apmērā (bez PVN), ja Nosolītāja iemaksātais drošības naudas apmērs ir nepietiekams.

 

Maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad nauda tiek saņemta Iznomātāja kontā.

Ar izsoles nolikumu, tai skaitā, Nomas līgumu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar A. Eibeli, tālr. 67037202, D. Dumbri, tālr. 67026319 vai e-pastu: andris.eibelis@riga.lv; diana.dumbre@riga.lv, kā arī Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā: https://id.riga.lv/, Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv.