Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš.
Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Telpas kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Torņa iela 4 Rīga

Objekta adrese

Torņa iela 4, Rīga

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 009 0065

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

1. Telpas ar kopējo platību 90,25 m2:

1.1. telpu grupas 029 telpas Nr. 1-2 ar platību  71,5 m2 ,

1.2.         telpu grupas 914 telpu Nr. 1,3  domājamā daļa ar platību  5,95 m2 (turpmāk -Telpas);

1.3.         ēkas koplietošanas telpu domājamā daļa ar kopējo platību 12,80 m2.

Kopā ar telpām tiek iznomāta zemesgabala (kadastra Nr. 0100 009 0065) domājamā daļa 51,99 m2 platībā - nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2023. gadā t.i. 30,92 EUR/ mēnesī.)

Lietošanas mērķis - Tirdzniecības telpu izvietošana un/ vai ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.

Īpašums ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr. 6603). Īpašums atrodas Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

90,25 m2

Izsoles nodrošinājums

Nav

Drošības nauda

3800,00 EUR

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR  7,00 (neskaitot PVN) par Telpu 1 m2 mēnesī

EUR 0,50 (neskaitot PVN) par ēkas koplietošanas telpu domājamās daļas 1 m2 (fiksēta nomas maksa - netiek solīta)

Izsoles solis

EUR 0,50 (neskaitot PVN) par Telpu 1 m2 mēnesī, augšupejošs solis.

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Īpašuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz 2029. gada 30.jūnijam.

Apakšnomas iespējas

Tikai ar Iznomātāja iepriekšējo rakstisku saskaņojumu.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole (pirmreizēja).

2023. gada 24. augustā plkst. 10.00, SIA „Rīgas nami” biroja telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 2.kabinetā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās - Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2023. gada 23. augusta plkst. 15.00.

Iznomātājs

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Objekta apskate

Kontaktpersona telpu apskatei: nekustamo īpašumu pārvaldnieks Fjodors Gubins, tālr. 66957183, mob. 26618165

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Papildus nomnieks maksā apsaimniekošanas maksu 1,21 EUR par 1 m2 mēnesī (kopā 109,20 EUR mēnesi), nekustāmā īpašuma nodokli par Īpašumu (ēkām un zemi), sabiedriskajiem pakalpojumiem. Maksājumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.