Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 1, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, 2.stāva telpu grupas 005 telpas Nr.17 ar kopējo platību 14 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
- izsoles datums: 27.03.2024;
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA "MVA Baltic", reģistrācijas Nr. 40203406247
- nosolītā nomas maksa 7,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
nomas līgums noslēgts ar SIA "MVA Baltic", reģistrācijas Nr. 40203406247
- līguma noslēgšanas datums: 04.04.2024.
- līguma beigu termiņš: 04.04.2030.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Telpas
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Centrāltirgus iela 1

Nomas objekta adrese

Centrāltirgus iela 1, Rīga (Gaļas paviljons)

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 004 0071 053

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

2.stāva telpu grupas 005 telpa Nr.17

Īpašums, kurā atrodas nomas objekti, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas  valsts nozīmes  pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un  Īpašums atrodas Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras mantojuma objekta „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

14 m2

Izsoles drošības nauda

237,16 EUR

Izsoles sākumcena (bez PVN)

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

7,00 EUR/m2

 

Iznomāšanas termiņš

6 gadi no nomas līguma noslēgšanas

Apakšnomas iespējas

Rakstiski saskaņojot ar iznomātāju

Izsoles veids

Rakstiska izsole (pirmreizēja)

Nomas tiesību pretendentu  pieteikšanās termiņš, laiks un vieta

2024.gada 27.marts, līdz plkst.10.00

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga

Izsoles datums, laiks un vieta

2024. gada 27.marts, plkst. 13.00, SIA „Rīgas nami” biroja telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 4.kabinetā (Konferenču zāle).

Iznomātājs

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Objekta apskate

Kontaktpersona telpu apskatei: nekustamo īpašumu pārvaldnieks Fjodors Gubins, tālr. +37166957183, mob. +37126618165

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

1.  Izsoles uzvarētājam jāslēdz nomas līgums ar Iznomātāju Nolikuma pielikumā pievienotajā redakcijā.

2.         Nomas maksa nomas līgumā tiks noteikta nosolītās nomas maksas apmērā. Iznomātājam nomas līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru nomas līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

3.         Papildus nomas maksai nomnieks apņemas veikt Iznomātājam sekojošus ikmēneša maksājumus, kuriem papildus tiek pievienots PVN:

3.1.     maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā un koplietošanas komunālajiem pakalpojumiem. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem nomas objektā tiek aprēķināta  atbilstoši iznomātajai platībai vai patēriņa mērierīču rādījumiem;

3.2.     kompensēt iznomātājam uz nomnieku attiecināmo nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu;

3.3.     kompensēt iznomātājam izdevumus par nomas objekta apdrošināšanu, kuri tiek aprēķināti no apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam samaksātās apdrošināšanas prēmijas proporcionāli nomas objekta platībai.