Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 10,26 m2, t.sk., 1. stāva telpu grupas 053 telpu Nr. 1-4 ar platību 8,9 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 1,36 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultāts:
- izsoles datums: 26.09.2023.;
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “ROMKONS”, reģistrācijas numurs 40003603979;
- nosolītā nomas maksa 53,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Komerctelpas
Izsoles rīkotājs
SIA „Rīgas nami”
Adrese
Brīvības iela 49/53

Objekta adrese

Brīvības iela 49/53, Rīga

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 020 0083 001

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Telpas ar kopējo platību 10,26 m2:

  1. iznomājamās telpas 10,26 m2 apmērā, t.sk.:
    • telpu grupas 053 1.stāva telpas Nr. 1-4  ar kopējo platību 8,9 m2;
  2. ēkas koplietošanas telpu domājamās daļas ar kopējo platību 1,36 m2.

Kopā ar telpām tiek iznomāta zemesgabalu domājamā daļa kadastra Nr. 0100 020 0083  1,93 m2 platībā,  nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2023. gadā t.i. 0,67 EUR/ mēnesī.), kadastra Nr. 0100 020 2011 domājamā daļa 0,16 m2 platībā,  nomas maksa gadā 1,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2023. gadā t.i. 0,07 EUR/ mēnesī.) un kadastra Nr. 0100 020 0079 domājamā daļa 0,90 m2 platībā,  nomas maksa gadā 5,5% apmērā no tās kadastrālās vērtības (2023. gadā t.i. 1,42 EUR/ mēnesī.)

Lietošanas mērķis – Saimnieciskās darbības veikšana atbilstoši teritorijas/ēkas atļautajiem izmantošanas veidiem.

Īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) teritorijā / Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

10,26 m2

Izsoles nodrošinājums

1500,00 EUR

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR  53,00 (neskaitot PVN) par telpu 1 m2 mēnesī

EUR 0,70 (neskaitot PVN) par ēkas koplietošanas telpu domājamās daļas 1 m2 (netiek solīta)

Iznomāšanas termiņš

Īpašuma nomas termiņš tiek noteikts: no Līguma parakstīšanas dienas, bet ne ātrāk kā no 01.10.2023.

Apakšnomas iespējas

Tikai ar Iznomātāja iepriekšējo rakstisku saskaņojumu.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Rakstiska izsole (pirmreizēja).

2023. gada 26.septembris plkst. 10.00, SIA „Rīgas nami” biroja telpās Nēģu ielā 7, Rīgā, 2.stāvā, 2.kabinetā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Darba dienās - Rīgā, Rātslaukumā 5 (ieeja no Svaru ielas), SIA ”Rīgas nami” birojā līdz 2023. gada 25.septembris plkst. 14.00.

Iznomātājs

SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga, LV-1050

Objekta apskate

Kontaktpersona telpu apskatei: nekustamo īpašumu pārvaldnieks Fjodors Gubins, tālr. 66957183, mob. 26618165

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Papildus nomnieks maksā Nomas maksu par telpu nomu.  Ikmēneša nomas maksa 0,70 EUR apmērā par vienu koplietošanas telpu m2. Nomas maksa par piesaistīto zemes gabalu domājamo daļu.  Kompensācija par nomāta zemesgabala lietošanu. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par zemesgabalu domājamo daļu.  Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par ēku. Maksājumi par patērētajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Maksājumiem papildus piemērojams pievienotās vērtības nodokli.